Bilag

Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget

Bilag 2: Fordeling af indsats mellem handleplanmyndigheder og offentlige lodsejere

Bilag 3: Kort med kortlagte naturtyper samt potentielle områder for ny habitatnatur

Bilag 4: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner

Bilag 5: Myndighedsansvar for de marine dele af Natura 2000-områderne

Bilag 6: Forklaring af Natura 2000-begreber m.m.