Endelig Natura 2000-handleplan 2010-2015
vedrørende Anholt og havet nord for


Natura 2000-område nr. 46
Habitatområde H 42
Fuglebeskyttelsesområde F 32