Baggrund

Der er udarbejdet statslige Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder, som kan findes her: Natura 2000-planer.

Denne handleplan er en udmøntning af Natura 2000-plan for Natura 2000-område nr. 46 Anholt og havet nord for. Handleplanen er udarbejdet af Norddjurs Kommune.

Natura 2000-området har et areal på 47.878 ha og består af Habitatområde nr. H42 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F32.

Det meste af Anholt er privatejet bortset fra mindre arealer, der ejes af Norddjurs Kommune og af Søfartsstyrelsen.

Kommunen er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske og myndighedsmæssige ansvarsområde på land og på de kystnære områder. Kommunen sikrer gennemførelse af handleplanen inden udgangen af år 2015.

Naturstyrelsen er generelt ansvarlig for de dele af Natura 2000-handleplanerne, der vedrører de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. De skovbevoksede arealer inden for Natura 2000-områder (såkaldt Skovklit (2180)) på øen er uden fredskovspligt. Dermed er kommunen også ansvarlig for at gennemføre handleplanerne på disse områder.

Natura 2000-beskyttelsen af de kystnære og de marine arter og naturtyper varetages af kommunale og statslige myndigheder gennem den generelle myndighedsudøvelse af en række love/reguleringer (bilag 5).

Generelt er myndighederne herudover ansvarlige for at lave de dele af Natura 2000-handleplanen, der hører til myndighedens ressortområde.

Jævnfør Naturstyrelsen er de fleste indsatser på det marine område enten allerede lavet som følge af de eksisterende reguleringer eller sorterer under statslige myndigheder. Naturstyrelsen laver således planer for den marine del af Natura 2000-områderne. Herudover skal staten og kommunerne træffe aftale om eventuel regulering i mindre områder i yngletiden af hensyn til visse arter. Endvidere vil sikring af fødegrundlaget til arterne på udpegningsgrundlaget skulle sikres gennem vandplanerne.

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009), bekendtgørelse nr. 1117 af 25. november 2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner og bekendtgørelse nr. 1116 af 25. november 2011 om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning.

Det fremgår af lovgivningen:

  • at en handleplan skal indeholde:
    - en prioritering af handleplanmyndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden,
    - en angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter,
    - de forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplanmyndigheden vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus.
  • at en handleplan ikke må stride imod retningslinier fastsat i den statslige Natura 2000-plan.
  • at en handleplan skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelse af handleplanen.

Alle myndigheder skal herudover lægge Natura 2000-planen og -handleplanen til grund ved deres arealdrift, naturforvaltning eller ved myndighedsudøvelse i det hele taget.

I handleplanen anvendes en række Natura 2000-begreber m.m., som er forklaret i bilag 4.