Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan for Natura 2000-område nr. 46 for Anholt og havet nord for

Områdebeskrivelse
Natura 2000-området udgøres af størsteparten af Anholt, som ligger isoleret midt i Kattegat over 40 km fra Jyllands kyst, samt et større havområde nord for øen.
Anholt domineres på land af Ørkenen, som består af klitter. Ørkenen var tidligere dækket af fyrreskov, men overdreven hugst skabte Ørkenen. Samlet set udgør Ørkenen 85 % af landarealet. Enkelte af klitterne er aktive vandreklitter. Klitterne "står" på hævet havbund, og man kan flere steder se revlerne fra havbunden mellem klitterne. Den østlige del af Anholt er en moræneknold, hvor skrænterne mod nord og syd, Nordbjerg og Sønderbjerg, indgår i Natura 2000-området sammen med det store vådområde Flakket på den nordvestlige del af øen. Den marine del af området udgør mere end 95 % af områdets areal. Her er området domineret af sandbund.

Vigtigste naturværdier
Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper. På landsiden drejer det sig om en række klittyper. Her findes naturtyper af meget stor værdi - især er lavfloraen meget unik med mange sjældne og forureningsfølsomme arter. På Sønderbjerg og Nordbjerg findes store partier af naturtypen enebær på klit. Ved Totten, Anholts østspids, er der udlagt et reservat for gråsæl og spættet sæl. Især gråsæl er meget sjælden i Danmark og nyder her beskyttelse mod forstyrrelser i form af færdsel. I Ørkenen yngler, som et af de få steder i landet, den meget sjældne fugl markpiber, og i Flakket, som er domineret af tagrør, yngler bl.a. flere ternearter. Havet nord for Anholt er udpeget for at beskytte havlevende andefugle som sortand, fløjlsand og ederfugl.
På det marine område er der store områder med sandbanker, men på grund af beliggenheden midt ude i Kattegat, er det svært for ålegræs og tang at få rodfæste. Bundfaunaen domineres af bløddyr.
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper. På hver lokalitet er tilstanden beregnet ud fra en række registreringer i felten af de økologiske forhold (struktur) og artssammensætning. Denne tilstand er truet af de nedenfor nævnte trusler.

Trusler mod områdets naturværdier
Tilgroning med buske er den største trussel i området. Den invasive art bjerg-fyr er blevet udplantet og spredes i Ørkenen. En anden invasiv art rynket rose spredes med havet og etablerer sig i den hvide klit, hvor den langsomt øger sin udbredelse. Endelig spredes mosset stjerne-bredribbe på de vegetationsfri arealer i Ørkenen. Mosset har en god spredningsevne og fortrænger efterhånden den oprindelige lav- og mosflora.

Målsætning og indsats
Målsætningen er, at Natura 2000-området fortsat indeholder store uforstyrrede naturarealer, som er levesteder for en række sjældne arter af bl.a. laver. Ørkenen skal forblive lysåben, og den fri dynamik sikres, så successionen af klitnaturtyper kan bevares. Der foregår fortsat dannelse af nye klitter langs vandet og i vindbrud, som kan skabe grundlag for klitlavninger, grøn- og gråklitter, klithede, grårisklit, enebærklit og skovklit længere inde i landet.
Havområdet udgør et godt levested for de internationalt vigtige forekomster af overvintrende og fældende havdykænder som ederfugl, sortand og fløjlsand samt for den store bestand af sæler. Endelig sikres ynglestederne for sæler.
Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af og/eller genindførelse af lysåbne forhold ved rydning af opvækst på de terrestiske naturtyper. Desuden skal de marine naturtyper sikres og samtidig sikres levestederne for områdets udpegede arter. Endelig skal invasive arter bekæmpes.

Oversigt over de væsentligste virkemidler til gennemførelse af denne plan

Indsats

Stort omfang  

Mindre omfang 

Undersøges
nærmere

Ikke relevant 

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst

 Herunder bekæmpelse af invasive arter

X

     

Forbedring af hydrologi

F.eks. ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger

     

X

Ekstensiv drift

F.eks. indførelse eller opretholdelse af græsning, høslet m.m.

     

X

Sikring af arealer

Sikring af natur der ikke p.t. er beskyttet (f.eks. stenrev og skovnatur)

X

     

Reducere forstyrrelser

   

X

 

Forbedring/sikring af levesteder

F.eks. ved etablering af vandhuller, sikring af redetræer eller større fouragerings- eller yngleområder

X

     

Sammenkædning af naturarealer

 F.eks. ved udlæg af naturarealer til samdrift af mindre og adskilte naturområder