Prioritering af den forventede forvaltningsindsats

Indsatsen i 1. planperiode skal standse tilbagegangen for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. I Natura 2000-planen er dette mål udmøntet i 4 sigtelinier:

 1. Sikring af tilstanden af eksisterende naturarealer og arter
 2. Sikring af de små naturarealer
 3. Sikring af naturtyper og levesteder som ikke er beskyttede
 4. Indsats for truede naturtyper og arter

De 4 sigtelinier lægger niveauet for den indsats, som handleplanmyndighederne skal gennemføre, og er udtryk for den nationale prioritering i 1. planperiode.

I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL, der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000-indsats.

Her beskrives de dele af indsatsprogrammet, som handleplanmyndighederne forventes at gennemføre med særligt fokus og tidligt i planperioden.

Den altovervejende del af Anholt er kortlagt som et stort sammenhængende naturområde, der vurderes at have gunstig bevaringsstatus. Derfor vil der i første planperiode være fokus på at sikre den nuværende tilstand. Dette skal ske gennem følgende tiltag:

 • Den nuværende pleje af Ørkenen fortsættes både på det areal, der blev plejet via det tidligere LIFE-projekt, samt på den resterende del af Ørkenen. Her fjernes enkeltstående træer manuelt.
 • Bevoksninger med bjerg-fyr (både i og uden for Natura 2000-området) ryddes, hvor dette kan lade sig gøre på den resterende del af øen, da det er vigtigt at fjerne så mange frøkilder til spredning med bjerg-fyr som muligt. Via rydninger af bjerg-fyr-bevoksninger vil potentielt kunne dannes for 93 ha grå/grønklit og klithede.
 • Herudover er der dannet og vil der blive dannet ny klitnatur på grund af den successive udvikling, der sker øst for Flakket i takt med at sand transporteres og aflejres på nordkysten. Gennemgang af luftfotos viser, at der er aflejret minimum 32 ha sand og potentiel habitatnatur på nordkysten.
 • Invasive arter som tornblad, gyvel, japansk pileurt og rynket rose kortlægges og fjernes.
 • Forekomsten af stjerne-bredribbe kortlægges og det undersøges, om der findes metoder til at fjerne denne invasive art.
 • Det undersøges, om den eksisterende beskyttelse af sælerne ved Totten er tilstrækkelig, og der igangsættes om nødvendigt supplerende tiltag.
 • Fødegrundlaget for fugle og sæler på udpegningsgrundlaget sikres gennem vandplanerne.