Forventede metoder og forvaltningstiltag

Her angives de metoder og forvaltningstiltag, som forventes at skulle anvendes for at opfylde handleplanens mål (Natura 2000-planens indsatsprogram). Der angives dog ikke metoder og forvaltningstiltag for offentlige arealer, hvor lodsejerne selv udarbejder drifts- og plejeplaner for at gennemføre Natura 2000-planen. I det konkrete tilfælde drejer det sig om Forsvarets og Naturstyrelsens arealer. Der henvises til resuméerne af denne offentlige drifts- og plejeplanlægning i bilag 4.

Den konkrete indsats på et areal forventes i stort omfang udmøntet ved, at lodsejeren søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. For nærmere information henvises til NaturErhvervstyrelsen og - for skovbevoksede arealer - til Naturstyrelsen.

Naturtyper

I tabel 1 angives de forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne på udpegningsgrundlaget, jævnfør bilag 1. Tabellen er inddelt i 3 grupper:

 • Lysåbne naturtyper, incl. sø- og vandløbsnaturtyper (se bilag 6)
 • Skovnaturtyper (se bilag 6)
 • Ny habitatnatur (det vil sige forventede udvidelser af naturtyperne)

Hovedparten af arealet med naturtyper er kortlagt, og kan ses på hjemmesiden PRIOR. I tabel 1 er der et skøn over omfanget af de enkelte metoder og forvaltningstiltag for de kortlagte naturtyper samt et skøn over omfanget af ny habitatnatur. I den forbindelse skelnes mellem "Igangværende indsats" og "Behov for ny indsats", da der allerede er igangværende indsatser i Natura 2000-området, der bidrager til at opfylde handleplanens mål.

Arealer angivet i tabel 1 er potentielle bruttoarealer, der vil blive undersøgt nærmere i planperioden med henblik på at vurdere gennemførlighed. Indsatens præcise omfang i planperioden vil bero på en biologisk, teknisk og økonomisk vurdering og vil sikre Natura 2000-planens målopfyldelse ved at:

 • Arealer med disse naturtyper indenfor Natura 2000-området ikke går tilbage.
 • Tilstanden samlet set ikke forringes i denne planperiode.

Hvor der i Natura 2000-planen er angivet eksakte antal hektar, er disse antal også normsættende for handleplanens ambitionsniveau og der er således ikke tale om potentielle bruttoarealer. Det gælder i tabel 1 for angivelser for udvidelse af naturtyper.

Forventede metoder og forvaltningstiltag

Skøn over omfanget af:

Igangværende indsats

Behov for ny indsats

Samlet indsats

Lysåbne naturtyper:

     

Rydning af uønsket opvækst

0 ha

Op til 93 ha

Op til 93 ha

Forbedring af hydrologi

0 ha

Op til 268 ha

Op til 268 ha

Græsning eller høslæt

Ca. 305 ha

Op til 1.643 ha

Op til 1.948 ha

Afskrælning eller afbrænding

0 ha

0 ha

0 ha

Skovnaturtyper:

     

Skov med fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

Ca. 54 ha

Op til 45 ha

Op til 99 ha 

Urørt skov

0 ha

Op til 29 ha

Op til 29 ha

Forbedring af hydrologi

0 ha

Op til 47 ha

Op til 47 ha

Skov uden fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

Ca. 12 ha

Op til 26 ha

Op til 38 ha

Fobedring af hydrologi

0 ha

Op til  3 ha

Op til 3 ha

Ny habitatnatur**:

 

   

Udvidelser af naturtyper

 0,5 ha

26,5 - 35,5 ha

27 - 36 ha

Tabel 1: Forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne*

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner (se bilag 4).

** I bilag 3 er der et kort, som viser potentielle områder for ny habitatnatur. Ny natur vil blive etableret indenfor eksisterende § 3-områder.

Særligt for skovnaturtyperne

 • Igangværende indsatser
  Dækker skovarealer, der i hele planperioden er beskyttet ved skovlovsaftale, fredning eller lignende. I særlige tilfælde kan der være behov for en supplerende beskyttelsesindsats.
  Bemærk: Træbevoksede moser, hvor vegetationen er opstået naturligt, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller skovlovens § 28. Det kan omfatte 91D0 Skovbevokset tørvemose og 91E0 Elle- og askeskov. Sådanne arealer er ikke medtaget under "Igangværende indsatser" i tabel 1, selvom beskyttelsen kan være tilstrækkelig.
 • Behov for særlig indsats
  Generelt skal der være en særlig beskyttelsesindsats af skovnatur, der er i høj tilstand. Det skal bidrage til at bevare de ekstraordinære naturværdier. Se nærmere i bilag 5 under "Skovnaturtypebevarende drift og pleje" og "Urørt skov".
  Bruttoarealet for urørt skov er arealer i høj tilstand med bl.a. stor andel dødt ved, mens bruttoarealet for forbedret hydrologi er de mest tørre arealer med 91D0 Skovbevokset tørvemose og 91E0 Elle- og askeskov, der har fungerende grøfter.
 • Reduktion af arealet med skovnaturtyper
  I forbindelse med udvidelser af den truede naturtype 7230 Rigkær kan der forekomme reduktioner i arealet med 91E0 Elle- og askeskov.

Arter

Der skal ikke ske en indsats for arter, ud over den generelle naturtypeindsats i Natura 2000-området, jævnfør indsatsprogrammet. Det er handleplanmyndighedernes vurdering, at en hensigtsmæssig drift og pleje af områdets naturtyper, med særlig fokus på hydrologi, er tilstrækkelig til at sikre de bestande af fugle, der er nævnt i Natura 2000-planens afsnit om målsætning for området.