2.5. Lokalisering af nye kildepladser

Målsætninger

  • Nye boringer til almen vandforsyning bør placeres der, hvor der findes mest mulig naturlig beskyttelse i form af lerlag med en betydende mægtighed og reduktionskapacitet.
  • Af hensyn til påvirkning af beskyttet natur og målsatte vandløb er det ønskeligt, at den decentrale indvindingsstruktur så vidt muligt opretholdes.

Retningslinier

  • Overordnet skal placeringen af nye kildepladser følge de gældende retningslinier i Statens Vandplaner (henholdsvis Hovedvandopland 1.6 Djursland og Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord).
  • Nye kildepladser bør i videst muligt omfang etableres inden for de udlagte særlige drikkevandsområder (OSD).
  • Nye boringer til almen vandforsyning bør etableres i det åbne land, med præference til skovarealer, udyrkede eller vedvarende brakarealer.
  • Det kan efter en konkret vurdering for hver bynær boring bestemmes, at etablering af erstatningsboring, udbedring eller ændring af en brønd eller boring kun må ske, når der er meddelt tilladelse hertil.
  • For boringer i det åbne land, hvor der er fund af miljøfremmede stoffer eller fund af flourid, klorid eller nitrat i betænkeligt høje værdier, kan det ligeledes bestemmes, at etablering af erstatningsboring, udbedring eller ændring af en brønd eller boring kun må ske, når der er meddelt tilladelse hertil.

Redegørelse

Grundvandskvaliteten i Norddjurs Kommune er varierende, men generelt så god på vandværkernes kildepladser, at vandværkerne i øjeblikket er i stand til at levere drikkevand, der overholder kriterierne for drikkevandskvalitet.

I det åbne land er der, især i den østlige del af kommunen, et betydeligt antal boringer, som har forhøjet eller stigende indhold af nitrat. Desuden er der, ligeledes i den østlige del af kommunen, et mindre antal vandværksboringer med fund af miljøfremmede stoffer. Der bliver dog indvundet en væsentlig mængde drikkevand fra disse boringer.
Indvindingen fra disse boringer behøver ikke at ophøre, så længe der kan opretholdes en drikkevandskvalitet, der lever op til kvalitetskravene. Det er dog vigtigt, at vandværkerne gør sig overvejelser i planperioden med hensyn til lokalisering af nye kildepladser. I det omfang, der er udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, bør vandværkerne iværksætte foranstaltninger, der på sigt nedbringer udvaskningen af nitrat og miljøfremmede stoffer, hvorved kildepladsens levetid kan forlænges.

I byområder er grundvandet flere steder forurenet med pesticider eller miljøfremmede stoffer, som truer drikkevandskvaliteten. Over tid er en del drikkevandsboringer i byerne opgivet på grund af problemer med vandkvaliteten og er erstattet af dybere boringer, eller er blevet flyttet ud i det åbne land.
Et antal vandværker har stadig indvinding i bymæssig bebyggelse.
For at kunne sikre en god drikkevandskvalitet i fremtiden skal vandværker med bynære boringer i planperioden påbegynde arbejdet med at finde alternativ kildeplads udenfor bymæssig bebyggelse.
Indvindingen fra bynære boringer behøver ikke at ophøre, så længe der kan opretholdes en drikkevandskvalitet, der lever op til kvalitetskravene. Men hvis der opstår problemer med kvaliteten, kan indvindingen ret hurtigt flyttes ud i det åbne land.
De primære vandværker har alle mulighed for, indenfor en rimelig afstand, at etablere en ny kildeplads indenfor et "område med særlige drikkevandsinteresser" (OSD). Her er der gennem lovgivningen omkring indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse gunstige muligheder for at kunne indvinde rent grundvand til stadighed. Se korttemaet "Fremtidige kildepladsområder".

 

Vandværk

Boringer

DGU-nr.

Bynær

placering

Vandtype

 

Vand - Nitrat

sårbarhed

Magasinets

sårbarhed

Andet

GAV-Dolmer

71.135

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2012 - BAM, NO3

GAV-Dolmer

71.136

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2012 - BAM, NO3

GAV-Dolmer

71.261

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2012 - BAM, NO3

GAV-Dolmer

71.268

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2012 - BAM, NO3

GAV-Havdal

71.295

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2011 - BAM

GAV-Havdal

71.296

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2011 - BAM + pesticid

GAV-Vejlby

71.394

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2012 - BAM, NO3

Ginnerup

71.428

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2004 - BAM

Rimsø-Emmelev

71.373

Nej

C

Usikker

Usikker

2011 - BAM + pesticid

Thorsø-Voldby-Karlby

71.460

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2005 - BAM

Tabel 2.5.1. Boringer i det åbne land med fund af miljøfremmede stoffer.

Det fremgår af de enkelte vandværkers plandatablade, hvad vandværkerne med boringer i det åbne land med fund af miljøfremmede stoffer skal foretage sig med hensyn til siking af drikkevandskvaliteten i fremtiden. Desuden fremgår det af tidsfølgeplanen, hvornår aktiviteten forventes at skulle ske.

 

Vandværk

Boringer

DGU-nr.

Bynær

placering

Vandtype

Vand - Nitrat

sårbarhed

Magasinets

sårbarhed

Andet

AquaDjurs Tøjstrupvejen

69.214

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

AquaDjurs Tøjstrupvejen

69.524

Ja

D

IKke sårbar

Ikke sårbar

 

Auning

70.331

Ja

A

Sårbar

Sårbar

 

Auning

70.515

Ja

D

Ikke sårbar

Sårbar

 

Bønnerup By

61.20

Ja

A

Sårbar

Sårbar

 

Bønnerup By

61.35

Ja

A

Sårbar

Sårbar

 

Bønnerup Strand

61.12

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

2005 - Flourid

Bønnerup Strand

61.25

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

Bønnerup Strand

61.42

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

Fannerup

71.56

Ja

A

Sårbar

Sårbar

 

Gjerrild

61.51

Ja

C

Sårbar

Sårbar

2011 - BAM

Hemmed

61.9

Ja

B

Sårbar

Sårbar

 

Holbæk

59.262

Ja

C

Sårbar

Ikke sårbar

 

Homå

71.380

Ja

B

Sårbar

Sårbar

 

Kastbjerg

71.190

Ja

A

Sårbar

Sårbar

Nitrat

Kastbjerg

71.191

Ja

A

Sårbar

Sårbar

 

Kristiansminde

71.23

Ja

A

Sårbar

Sårbar

2007 - BAM

Maria Hjerte Engen

61.3

Ja

A

Sårbar

Sårbar

 

Skovgårde

60.36

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

Skovgårde

60.37

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

Stokkebro

61.10

Ja

C

Ikke sårbar

Sårbar

 

Trustrup

81.58

Ja

C

Usikker

Usikker

 

Trustrup

81.46

Ja

C

Sårbar

Usikker

 

Tørslev

59.309

Ja

C

Sårbar

Sårbar

 

Tårup

70.396

Ja

C

Sårbar

Sårbar

 

Veggerslev

71.347

Ja

C

Sårbar

Sårbar

 

Vivild

70.145

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

Vivild

70.157

Ja

D

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

Ørsted

59.189

Ja

C

Sårbar

Sårbar

 

Ørsted

59.259

Ja

C

Sårbar

Sårbar

 

Ørum Brændtvadvej

71.405

Ja

B -

C

Sårbar

Sårbar

 

Ørum Jordemodervej

70.206

Ja

D

Ikke sårbar

Sårbar

 

Øster Alling

69.156

Ja

C

Ikke sårbar

Sårbar

 

Øster Alling

69.295

Ja

C

Ikke sårbar

Sårbar

 

Ålsrode

81.305

Ja

D

Ikke sårbar

Sårbar

 

Ålsrode

81.306

Ja

D

Ikke sårbar

Sårbar

 

Tabel 2.5.2. Bynært placerede boringer, vandtype og sårbarhed.

Det fremgår af de enkelte vandværkeres plandatablade, hvad vandværkerne med bynære boringer skal foretage sig med hensyn til sikring af drikkevandskvaliteten i fremtiden. Desuden fremgår det af tidsfølgeplanen, hvornår aktiviteten forventes at skulle ske.