Ålsrode Vandværk

Ålsrode Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 81.305 (tidligere boring 81.83)
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D. Der er et stabilt lavt sulfatindhold og ingen nitrat.

Grundvandet er ikke påvirket af nitratudvaskning fra terrænoverfladen.

 

Boring 81.306 (tidligere boring 81.66)
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D. Der er et stabilt lavt sulfatindhold og ingen nitrat.

Grundvandet er ikke påvirket af nitratudvaskning fra terrænoverfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende.

 

Magasinsårbarhed           

Boring 81.305

Der er ikke tilstrækkeligt tykt beskyttende lerlag (> 15  meter tykke grå lerlag), og det vurderes derfor, at magasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 81.306

Der er ikke tilstrækkeligt tykt beskyttende lerlag (> 15 meter tykke grå lerlag), og det vurderes derfor, at magasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-risiko for kildepladser

Riskoen for forurening af kildepladsen vurderes til at være høj. Boringerne er placeret bynært, hvorfor der er en potentiel forureningsrisiko fra forskellige typer af punktkilder samt en uhensigtsmæssig privat anvendelse af pesticider.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket vurderes at have en nogenlunde høj forsyningssikkerhed. Vandværket har to boringer, en passende stor rentvandsbeholder og en passende stor forsyningsevne. Vandværket har nødgenerator. Vandværkets  to boringer er dog placeret med kort indbyrdes afstand, og er placeret inde i bymæssig bebyggelse.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,8, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der er ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boringerne 81.305

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boringerne 81.306

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

29. juni 2013

33.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.
  • I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Glatved og Glatved Strandvej vandværker.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Glatved og Glatved Strandvejs vandværker.