Ørum Vandværk

Ørum Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status - Jordemodervej" og "Tilstandsrapport og status - Brændtvadvej".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 70.206
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 70.368
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B - C.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.405

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B - C.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer vand af en tilfredsstillende kvalitet.

 

Magasinsårbarhed                     

Boring 70.206

Der er ingen beskyttende lerlag, og magasinet er derfor sårbart.

 

Boring 70.378

Der er ingen beskyttende lerlag, og magasinet er derfor sårbart.

 

Boring 71.405

Der er ikke oplysninger om boreprofilet,  og det er derfor ikke muligt at vurdere magasinsårbarheden.

 

Vurdering af forurenings-

risiko for kildepladser

Boring 71.405 er placeret bynært. De øvrige boringer er placeret på to kildepladser udenfor byzone.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed

og -evne

Forsyningssikkerheden er særdeles høj. Vandværket har tre aktive boringer beliggende på tre kildepladser, rentvandsbeholder og nødforbindelse til Glesborg Vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,8, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vurdering af anlæg

Boring 70.206

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 70.368

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.405

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværksbygning Jordemodervej

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværksbygning Brændtvadvej

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

15. juli 2017

76.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • I samarbejde med Norddjurs Kommune udarbejde en plan for en hensigtsmæssig tidsfølge for udbygning af vandværkets indvindingsstrategi (udbyggelse af Dystrup Kildeplads, nedlæggelse af Brændtvadvejs Kildeplads).
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.
  • I planperioden kan Ørum Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Ørbæk Vandværk samt at medvirke til at etablere nødforsyninger til Fannerup Vandværk og Ramten Vandværk.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Bemærkninger

  • I planperioden kan Ørum Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Ørbæk Vandværk samt at medvirke til at etablere nødforsyning til Fannerup Vandværk og Ramten Vandværk.