Allelev Vandværk

Allelev Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 70.608
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende.

 

Magasinsårbarhed

Boring 70.608
På baggrund af lerlagets beskaffenhed sammenholdt med vandkvaliteten samt oplysninger fra øvrige boringer i området vurderes magasinet til at være ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret i landlige omgivelser i en mindre skovbeplantning. Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes derfor at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværker med kun en boring, ingen rentvandsbeholder og ingen nødforbindelse til andet vandværk vurderes at have uacceptabel lav forsyningssikkerhed.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,4, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 70.608

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

10. november 2028

25.000 m3/år

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Allelev Vandværk ønsker en sammenlægning med GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning), er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.