Gjesing Vandværk

Gjesing Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "sekundært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 70.573
Råvandet er rent og af god kvalitet.

Vandtypen er bestemt til vandtype D, og er ikke påvirket af nitrat fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er forholdsvis velfungerende. Det behandlede vand overholder drikkevandskriterierne, bortset fra enkelte overskridelser på jern og ammonium samt oftere på nitrit.

 

Magasinsårbarhed          

Grundvandsmagasinet vurderes som beskyttet og ikke sårbart.

Grundvandsmagasinet er velbeskyttet af et 15 meter tykt lerlag.

Magasinet er spændt.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er ikke placeret bynært og vurderes ikke truet af forureningsrisiko fra punktkilder eller privat pesticidanvendelse.

Kildepladsen er velplaceret på udyrket fællesareal og det vurderes, at der er lav risiko for forurening.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden vurderes som lav, idet der kun er en boring, og en rentvandsbeholder med moderat kapacitet.

 

Forsyningsevnen er 1,3, hvilket netop er tilstrækkeligt.

Der er endnu ikke nødforbindelse til andre vandværker.

Der er ikke driftsovervågning med alarmfunktion.

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 70.573

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - acceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - uacceptabel lav

Maskinel tilstand - acceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

46.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere yderligere nødforbindelser til AquaDjurs's vandværker.
  • Foretage en gennemgribende renovering af vandværksbygningen.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Udarbejde procedurer for drift og vedligehold af håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening ved den daglige drift.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Gjesing Vandværk ønsker at etablere nærmere samarbejde eller sammenlægning med Vivild Vandværk eller AquaDjurs, er planen ikke til hinder for dette.