Glatved Vandværk

Glatved Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport. og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 81.265
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er påvirket af nedvaskning af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 81.62 (reserveboring)

Boringen må kun benyttes som reserveboring, da der er konstateret BAM i vandet. Da boringen er ubenyttet, er vandkvaliteten ikke nærmere vurderet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende.

 

Magasinsårbarhed          

Boring 81.265
På baggrund af et ca. 15 meter tykt gråt lerlag, det nogenlunde stabile sulfatindhold og ingen nitrat vurderes det, at magasinet er beskyttet og ikke sårbart.

 

Boring 81.62

Sårbarheden er ikke vurderet, da boringen ikke benyttes.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boring 81.265

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav, da boringen er placeret i landlige omgivelser og er velbeskyttet med hegn.

 

Boring 81.62 (reserveboring)

Risikoen for forurening af kildepladsen vurderes at være høj.

Boringen er placeret bynært, hvorfor der er en potentiel forureningsrisiko fra forskellige typer af punktkilder samt en uhensigtsmæssig privat anvendelse af pesticider.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket vurderes at have lav forsyningssikkerhed. Dette skyldes, at vandværket trods en rentvandsbeholder reelt kun har en boring og ingen nødforbindelse til andet vandværk

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,4, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 81.265

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 81.62

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Masksinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

12.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 (60.6 KB) Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ålsrode Vandværk eller evt. ved en sammenlægning af de 2 vandværker.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Glatved Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Balle Vandværk om en nødforbindelse eller evt. sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.