Havdal Vandværk

Havdal Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.293
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.294
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.295
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er konstateret BAM i råvandet.

 

Boring 71.296
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er konstateret hexazinon, bentazon og BAM i råvandet.

 

Boring 71.333
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.334
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.335
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.338
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer vand, der overholder kvalitetskravene.

 

Magasinsårbarhed             

Boring 71.293

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.294

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.295

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.296

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.333

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.334

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.335

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.338

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret i landzone. Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er særdeles høj. Vandværket har 8 boringer og rentvandsbeholder. Derudover har Grenaa & Anholt Vandforsyning yderligere 2 kildepladser til forsyning af vandværkets forbrugere.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,6, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boringerne 71.293

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boringerne 71.294

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boringerne 71.295

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boringerne 71.296

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boringerne 71.333

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boringerne 71.334

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boringerne 71.335

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boringerne 71.338

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

790.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Vandværket skal overveje og undersøge muligheden for at finde en alternativ kildeplads indenfor OSD.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Bemærkninger

  • I planperioden kan Grenaa & Anholt Vandforsyning blive pålagt at medvirke til at etablere nødforsyninger til Ginnerup Vandværk, Kastbjerg Vandværk, Allelev Vandværk, Homå Vandværk, Ålsrode Vandværk, Kristiansminde II Vest Vandværk og Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk.