Hevring Vandværk

Hevring Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "sekundært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 60.27
Råvandet er rent og af god kvalitet.

Vandtypen er bestemt til vandtype D, og er ikke påvirket af nitrat fra overfladen.

Vandet er stærkt reduceret, med indhold af ammonium, methan og svovlbrinte, hvorfor det er meget behandlingskrævende i form af afblæsning og filtrering.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er forholdsvis velfungerende. Det behandlede vand overholder drikkevandskriterierne, bortset fra at der lejlighedsvis ses forhøjede værdier af nitrit.

 

Magasinsårbarhed            

Grundvandsmagasinet vurderes som velbeskyttet og ikke sårbart.

Kalkmagasinet er overlejret af mere end 40 meter ler.

Grundvandsmagasinet er meget spændt og er velbeskyttet.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Risikoen for forurening på kildepladsen med udefrakommende påvirkninger anses for værende lav. Kildepladsen er ikke beliggende bynært og boringen er velbeskyttet med hegn og høj bevoksning.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er uacceptabel lav. Der er kun en boring og en rentvandsbeholder af en begrænset størrelse og kun en enkelt pumpelinie.

 

Forsyningsevnen er 2,2, hvilket er højt. Der er endnu ikke nødforbindelse til andre vandværker. Der er ikke en nødgenerator.

 

Vurdering af anlæg

Boring 60.27

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - lav

Maskinel tilstand - lav

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

21.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

 • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
 • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
 • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

 • Den påtænkte projekterede nødforbindelse til Store Sjørup Strands Vandværk forudsættes etableret hurtigst muligt.
  Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere yderligere nødforbindelse til evt. Ørsted Vandværk eller Lystrup Strands Vandværk.
 • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.
 • Vandværket skal gennemføre den påtænkte renovering af bygninger og maskinel eller fremlægge alternative muligheder.
 • Udarbejde procedure for inspektion af rentvands/beluftningsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
 • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

 • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med eller nødforbindelse til øvirge vandværker, Ørsted, Lystrup Strands eller Vivild vandværker, er planen ikke til hinder for dette.