Ramten Vandværk

Ramten Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag " Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 70.214
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 70.463

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende.

 

Magasinsårbarhed              

Boring 70.214
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 70.463

Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Risikoen for forurening af kildepladsen vurderes til at være høj.

 

Boringen er placeret ret bynært, hvorfor der er en potentiel forureningsrisiko fra forskellige typer af punktkilder samt en uhensigtsmæssig privat anvendelse af pesticider.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket vurderes at have nogenlunde høj forsyningssikkerhed, idet vandværket har to boringer, en passende stor rentvandsbeholder og en passende stor forsyningsevnefaktor. Der er dog ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,5, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 70.214

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 70.463

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

28. september 2024

21.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.