Rimsø-Emmelev Vandværk

Rimsø-Emmelev Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status" og tilsyn den 24. juni 2011.

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.373
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B - C.
Grundvandet er muligvis påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er konstateret BAM i den seneste råvandsanalyse.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Der har i de senere år været mindre overskridelser af kvalitetskravene for ammonium og jern i det behandlede vand.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.373
Der er et beskyttende lerlag på 26 meter. Det vurderes derfor, at magasinet ikke er sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret på dyrket mark udenfor Rimsø. Vandværket har kun en boring og vandværket er derfor meget følsomt overfor en forurening af kildepladsen.

 

Da kildepladsen er indhegnet, vurderes forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj. Vandværket har nødforsyning til Glesborg, der kan forsyne vandværket 100%.

 

Forsyningsevnen kan ikke beregnes ud fra eksisterende oplysninger, men vurderes til at være tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har ingen beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.373

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Rimsø

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - nogenlunde god

 

Emmelev

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

19.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Drage omsorg for, at den tidligere branddam bliver fyldt op.
  • Undrsøge muligheden for at etablere endnu en boring, eventuelt på den alternative kildeplads.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Rimsø-Emmelev Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Veggerslev Vandværk om en sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.