Skovgårde Vandværk

Skovgårde Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 60.36
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Det kan ikke med sikkerhed vurderes, om vandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 60.37

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B - C.

Det kan ikke med sikkerhed vurderes, om vandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Det behandlede vand overholder gældende kvalitetskrav.

 

Magasinsårbarhed            

Boring 60.36
Magasinet er overlejret af 23,5 meter ler, og vurderes derfor ikke at være sårbart.

 

Boring 60.37

Magasinet er overlejret af 22,5 meter ler, og vurderes derfor ikke at være sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret bynært med en indbyrdes afstand på cirka 50 meter.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger af den enkelte boring vurderes at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværket har to boringer og rentvandsbeholder, der kan forsyne vandværkets forbrugere i et gennemsnitsdøgn. Der er ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,1, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 60.36

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 60.37

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

20.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, enten ved renovering af vandværket eller ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Fjellerup Strands Vandværk eller AquaDjurs.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.
  • Udarbejde procedure for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Skovgårde Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Fjellerup Strands Vandværk eller Nørager Vandværk om en sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.