Stenvad Vandværk

Stenvad Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 70.212
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 70.272

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C - D.

Grundvandet vurderes til ikke at være påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Er generelt tilfredsstillende, men der har i 2007 været overskridelser på coliforme bakterier.

 

Magasinsårbarhed              

Boring 70.212
På grund af et mere end 15 meter tykt lerlag vurderes magasinet at være velbeskyttet og ikke sårbart.

 

Boring 70.272

På grund af det forholdsvis tynde (< 15 meter) lerdæklag vurderes det, at magasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er beliggende i skovbevoksning, men nær offentlig vej. Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes dog at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket har to boringer, en passende stor rentvandsbeholder og en passende høj forsyningsevnefaktor. Derfor vurderes vandværket at have en nogenlunde høj forsyningssikkerhed. Der er dog ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,7, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 70.212

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - uacceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Boring 70.272

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - uacceptabel

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

28.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Glesborg Vandværk.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.