Tårup Vandværk

Tårup Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 70.396
Råvandet er rent og af god kvalitet. Vandtypen er bestemt til vandtype C.
Der er konstateret et stigende indhold af sulfat, hvilket viser, at vandet er påvirket af nitratudvaskning fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er velfungerende, og det behandlede vand overholder alle drikkevandskriterier. Der er ved enkelte lejligheder konstateret for lavt iltindhold og indhold af mangan, hvilket tilskrives uregelmæssigheder ved filterets drift.

 

Magasinsårbarhed              

Grundvandsmagasinet vurderes som sårbart.

 

Grundvandsmagasinet, som udgøres af kalkaflejringer, er overvejende overlejret af smeltevandssand med et enkelt lag af udvasket moræneler. Magasinet er frit og dårligt beskyttet.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret bynært, hvorfor der er høj forureningsrisiko fra punktkilder eller privat pesticidanvendelse.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er uacceptabel lav, idet der kun er en boring, en pumpe og ingen rentvandsbeholder.

 

Forsyningsevnen er 6,1, hvilket er rigeligt høj.

Der er ikke driftsovervågning med alarmer.

Der er ikke nødforbindelse til andre vandværker.

 

Der findes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 70.396

Bygningsmæssig tilstand - uacceptabel

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - uacceptabel

Maskinel tilstand - uacceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

28. juni 2027

3.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Auning Vandværk.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med Auning Vandværk om evt. sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.