Udby Vandværk

Udby Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 59.252
Råvandet er rent og af god kvalitet. Vandtypen er bestemt til vandtype C.

Der er konstateret et stigende indhold af sulfat, hvilket viser, at vandet er påvirket af nitratudvaskning fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er velfungerende, og det behandlede vand overholder alle drikkevandskriterier.

 

Magasinsårbarhed                 

Grundvandsmagasinet vurderes som sårbart overfor udvaskning fra overfladen. Magasinet er overvejende overlejret af sand med enkelte lag af ler. Det stigende sulfatindhold peger i retning af, at lerlagene har begrænset udbredelse, hvorfor grundvandsmagasinet er ringe beskyttet.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret hensigtsmæssigt i det åbne land, hvorfor der er lav forureningsrisiko fra udefrakommende påvirkninger som f.eks. punktkilder eller privat pesticidanvendelse.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj, selvom der kun findes en boring og ingen rentvandsbeholder, idet der er etableret nødforbindelse til Holbæk Vandværk.

 

Forsyningsevnen er 1,6, hvilket er tilstrækkelig høj.

 

Der er ikke driftsovervågning med alarmer.

 

Vurdering af anlæg

Boring 59.252

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

24.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med Holbæk eller Udbyhøj vandværker om evt. sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.