Voer Vandværk

Voer Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "sekundært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 59.299
Råvandet er rent og af god kvalitet. Vandtypen er bestemt til vandtype C, og er ikke påvirket af udvaskning fra overfladen.

Vandet er reduceret, med indhold af jern, ammonium og svovlbrinte, hvorfor det er behandlingskrævende i form af iltning og filtrering.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er velfungerende. Det behandlede vand overholder drikkevandskriterierne.

 

Magasinsårbarhed           

Grundvandsmagasinet vurderes som beskyttet og ikke sårbart for udvaskning fra overfladen. Kalkmagasinet er overlejret af flere lerlag af nogen mægtighed, og grundvandsspejlet er spændt.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Risikoen for forurening på kildepladsen med udefrakommende påvirkninger anses for værende lav. Kildepladsen er ikke beliggende bynært og boringen er beskyttet med hegn.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er utilfredsstillende lav. Der er kun en boring og en rentvandsbeholder af en begrænset størrelse.

 

Forsyningsevnen er 1,2, hvilket er for lavt til sikker forsyning.

Der er ikke nødforbindelse til andre vandværker.

Der er ikke en nødgenerator.

 

Der er ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 59.299

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde

Maskinel tilstand - mindre god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - acceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

03. oktober 2019

26.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Ørsted eller Holbæk vandværker.
  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende kapacitet og forsyningssikkerhed, enten ved udbygning af vandværket eller ved sammenlægning med andet vandværk.
    Der skal i givet tilfælde tages stilling til en forøgelse af indvindingstilladelsen.
  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med eller sammenlægning med øvrige vandværker, herunder Ørsted eller Holbæk vandværker, er planen ikke til hinder for dette.
  • Hvis vandværket ønsker at indgå i et evt. samarbejde med Holbæk eller Ørsted vandværker om etablering af en supplerende boring indenfor OSD-Ørsted, er planen ikke til hinder for dette.