Fannerup Vandværk

Fannerup Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og stauts".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.56
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Iltindholdet er generelt for lavt. Øvrige drikkevandsparametre overholder kravværdierne.

 

Magasinsårbarhed              

Boring 71.56
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj. Boringen er placeret bynært, hvorfor der er en potentiel forureningsrisiko fra forskellige typer af punktkilder samt en uhensigtsmæssig privat anvendelse af pesticider.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket vurderes at have uacceptabel lav forsyningssikkerhed. Vandværket har kun en boring, ingen rentvandsbeholder og ingen nødforbindelse til andet vandværk. Vandværket har nødgenerator.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,9, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.56

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

16.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

Såfremt Fannerup Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Ginnerup Vandværk om en nødforbindelse eller evt. sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette. Herefter vil det etablerede samarbejde på sigt have mulighed for at samarbejde med såvel Ørum Vandværk som Grenaa & Anholt Vandforsyning.

Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.