Baggrund

I forbindelse med implementering af miljømålsloven i Danmark er der udarbejdet statslige Natura 2000-planer for de 246 Natura 2000-områder. Planerne kan findes på Natura 2000-plan.

Denne handleplan er en udmøntning af Natura 2000-plan for Natura 2000-område nr. 47 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov.

Handleplanen er udarbejdet via et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Teknik- og Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune. Sidstnævnte har været tovholder på at skrive rapporten.

Kommunen er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører de lysåbne dele af Eldrup Skov. Endvidere er kommunen ansvarlig for de skovbevoksede ikke fredskovpligtige arealer. Norddjurs Kommune sikrer gennemførelse af handleplanen for disse områder inden udgangen af år 2015.

Naturstyrelsen er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Naturstyrelsen sikrer gennemførelse af disse dele af handleplanen inden udgangen af 2021.

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009), bekendtgørelse nr. 1117 af 25. november 2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner og bekendtgørelse nr. 1116 af 25. november 2011 om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning.

Det fremgår af lovgivningen:

  • at en handleplan skal indeholde:
    - en prioritering af handleplanmyndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden,
    - en angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter,
    - de forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplanmyndigheden vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus.
  • at en handleplan ikke må stride imod retningslinier fastsat i den statslige Natura 2000-plan.
  • at en handleplan skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelse af handleplanen.

Alle myndigheder skal herudover lægge Natura 2000-planen og -handleplanen til grund i sin arealdrift, sin naturforvaltning og sin myndighedsudøvelse.

I handleplanen anvendes en række Natura 2000-begreber m.m., som er defineret i bilag 3.