Prioritering af den forventede forvaltningsindsats

Indsatsen i 1. planperiode skal standse tilbagegangen for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. I Natura 2000-planen er dette mål udmøntet i fire sigtelinier:

 1. Sikring af tilstanden af eksisterende naturarealer og arter
 2. Sikring af de små naturarealer
 3. Sikring af naturtyper og levesteder som ikke er beskyttede
 4. Indsatsen for truede naturtyper og arter

De fire sigtelinier lægger niveauet for den indsats, som handleplanmyndighederne skal gennemføre, og er udtryk for den nationale prioritering i 1. planperiode.

I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL, der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000-indsats.

Her beskrives de dele af indsatsprogrammet, som Norddjurs Kommune og Naturstyrelsen forventer at have særligt fokus på i 1. planperiode:

 1. Der findes kun meget små partier i Løvenholmområdet, der indeholder aktiv højmose, og de er sandsynligvis alle sekundære - se bilag 4. Fokus i 1. planperiode vil derfor være på at genoprette højmoser ud fra de eksisterende naturtyper i området (i bilag 4 kan man læse, hvad det er, man gerne vil opnå samt metoderne til dette).
 2. I 1. planperiode vil der være fokus på at lave et forprojekt for at få detailkendskab til områdets potentiale for genopretning. Endvidere vil der være fokus på at afprøve forskellige metoder til genopretning for at finde de bedst egnede metoder i Løvenholmområdet.
 3. Aktive og nedbrudte højmoser, hængesæk, tidsvis våd eng og våd hede vil blive genoprettet gennem forbedret hydrologi og rydning af opvækst med henblik på, at der skal kunne dannes aktiv højmose.
 4. Hvis det er muligt, vil de eksisterende og kommende potentielt aktive højmoser blive udvidet og sammenkædet.
 5. Arealet med nuværende og kommende aktive højmoser vil blive øget til et samlet areal på minimum 15-25 ha.
 6. Skovnaturtyperne sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje eller udlægges i særlige tilfælde til urørt skov.
 7. Invasive arter bekæmpes, og deres spredning vil blive forebygget.
 8. Gennemførelse af Vandplan 1.6 Djursland vil medvirke til at sikre god økologisk tilstand i Løvenholm Langsø.

Genopretning i Løvenholmområdet
I Løvenholmskovene har man både udgravet klyner til brændselstørv og lavet smuldharvning af tørven. Mellem tørvegravene står de efterladte balke tilbage. Norddjurs Kommunes foreløbige undersøgelser har vist, at der er meget store tilbageværende tørvemængder tilstede i Løvenholm Skov, og at der således er et godt potentiale for at genoprette højmosearealerne.

Uønsket trævækst kan fjernes ved at hæve vandspejlet maksimalt i 3 år, så tørven bliver vandmættet og træerne drukner. Herefter sænkes vandstanden lidt, hvorved forholdene for sphagnum optimeres i nogle områder.

For høj vandstand (≤ 50 cm) giver svære forhold for sphagnum. Det mørke vand er uigennemtrængeligt for lys, og fotosyntesen forløber ikke optimalt. Hvis sphagnumplanterne i vinterperioden ikke kan holde sig flydende, vil de synke til bunds - og ikke komme op igen. Dybt vand kan også give bølgedannelse, hvilket også hindrer etablering af sphagnum.

Forundersøgelserne skal skaffe viden, der kan tilgodese, at der skabes den rette vandstand i de ønskede områder.

Som det fremgår af punktet "Mål for planperioden", omfatter denne handleplan alene naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Herudover findes der i Løvenholm en række særdeles sjældne rødlistede insekter. De konkrete detailplejeplaner vil sikre hensynet til disse arter, samtidig med at målene i Natura 2000-planen nås.