Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan for Natura 2000-område nr. 47 for Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

Områdebeskrivelse
Natura 2000-området består af 5 separate delområder, der ligger inde i et større overvejende løvskovsområde, Eldrup og Løvenholmskovene. Ca 75 % af området er dækket af skov. Det sydvestlige delområde Eldrup Skov indeholder udelukkende skov, Løvenholm Langsø indeholder udelukkende sø, mens de tre andre delområder, Gjesing Mose, Sømose og Kragmose indeholder en blanding af skov og lysåbne naturtyper. En del af Natura 2000-området har tidligere været en del af et meget stort højmosekompleks, som bl.a. omfattede Fuglsø Mose i øst og Pindstrup Mose i vest.

Vigtigste naturværdier
Løvenholm Langsø tilhører en sjælden dansk søtype, en såkaldt Drepanocladus-sø, og dens tilknyttede plante- og dyreliv er sjældent i Danmark. Alle søerne i området er brunvandede, og bortset fra Løvenholm Langsø er størsteparten af søerne og de mere eller mindre lysåbne moser opstået sekundært som følge af tørvegravning i tidligere højmoser. Det er mest udtalt i Gjesing Mose, hvor tørven på store arealer er næsten helt bortgravet. Efter endt tørvegravning er der opstået "nye" naturtyper som f.eks. brunvandede søer, hængesæk af tørvemos, tidsvis våd eng med blåtop og skovbevokset tørvemose på arealerne. I Sømose findes stadig et mindre parti aktiv højmose, som er en rest af den oprindelige natur i Natura 2000-området. Store dele af især Sømosen er tilgroet med selvsåede træer, og består i dag af naturtypen skovbevokset tørvemose, der hovedsagelig er domineret af birk. Hele delområdet Eldrup Skov er udlagt som urørt naturskov af Løsenholm Skovdistrikt. Området er fredet i 1969 og består af knap 200-årig bøg med stort indslag af vintereg.

Trusler mod områdets naturværdier
En af de store trusler mod områdets naturtyper er næringsstofberigelse i form af atmosfærisk nedfald af kvælstof. Desuden er afvanding af højmosepartierne en trussel mod gendannelsen af aktiv højmose, og der er som følge af afvandingen sket en fragmentering af de lysåbne naturtyper. Løvenholm Langsø er truet af forsuring. Endelig er der stedvis indvandring af invasive arter.

Målsætning og indsats
Områdets højmoser udgør sammen med naturskov og brunvandede søer kernen i Natura 2000-området. Sikring af og udvidelse af højmosearealet indenfor højmosens naturlige opland prioriteres derfor højt. Højmosearealerne i området opnår høj naturtilstand. Dette vil i et vist omfang ske på bekostning af de øvrige naturtyper i området. Eldrup Skov bevares som naturskov og Løvenholm Langsø opnår gunstig bevaringstilstand.

Oversigt over de væsentligste virkemidler til gennemførelse af denne plan

Indsats

Stort omfang

Mindre omfang

Undersøges
nærmere

Ikke anvendt

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst

Herunder bekæmpelse af invasive arter

X

     

Forbedring af hydrologi

F.eks. ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger

X

     

Ekstensiv drift

F.eks. indførelse eller opretholdelse af græsning, høslet m.m.

     

X

Sikring af arealer

Sikring af natur der ikke p.t. er beskyttet (f.eks. stenrev og skovnatur)

X

     

Reducere forstyrrelser

     

X

Fobedring/sikring af levesteder

F.eks. ved etablering af vandhuller, sikring af redetræer eller større fouragerings- eller yngleområder

     

X

Sammenkædning af naturarealer

F.eks. ved udlægning af naturarealer til samdrift af mindre og adskilte naturområder

 

X