1.2 Læsevejledning

Planen er opbygget på følgende måde:

Introduktion i afsnit 1 beskriver, hvad en spildevandsplan er, retsvirkninger, indhold m.v. Spildevandsplanens lov- og planlægningsgrund er ligeledes beskrevet her.

Lovgrundlag i afsnit 2 beskriver spildevandsplanens lov- og planlægningsgrundlag.

Målsætninger i afsnit 3 beskriver kommunens specifikke målsætninger på spildevandsområdet.

Status i afsnit 4 beskriver den eksisterende spildevandsstruktur, spildevand i det åbne land og miljøtilstanden i recipienter.

Plan i afsnit 5 beskriver kommunens planer for spildevandsstruktur, spildevand i det åbne land, klimatilpasning og investeringstiltag for planperioden.

Kort viser spildevandsplanens kortbilag.

Bilag viser spildevandsplanens bilag for henholdvis skemaer relateret til kortbilagene samt ejendomme som direkte påvirkes af plantiltag som følge af nye transportledninger m.v. Under bilag findes også en ordforklaringsliste.