1. Introduktion

Spildevandsplan 2014-2022 - fra fælles kloak til separatkloak

"Fra fælleskloak til separatkloak" er titlen på Norddjurs Kommunes nye spildevandsplan for perioden 2014-2022. I den kommende planperiode er der fokus på omlægning af rørsystemer fra fælleskloak til separatkloak, således at spildevand og regnvand skilles ad. Der peges i planen på, at omkring 1.000 ejendomme i byområder skal have separeret spildevand og regnvand. I de fleste tilfælde vil nye kloakoplande blive udlagt til spildevandskloakering, hvorved kun spildevandet skal ledes til kloak, og regnvand nedsives lokalt på grundene.

Med den nye spildevandsplan er der ikke planlagt større ændringer i forhold til den tidligere plan. Dog sættes klima, miljø, driftssikkerhed og -økonomi endnu mere i fokus. Der er ikke udlagt nye større områder til kloakering, men der er foretaget mindre justeringer i afgrænsningen af kloakområder og i valget af planlagt kloakeringsform, og der er lagt en aktuel tidsplan for kloakeringsprojekter i de kommende år.

Fokus på adskillelse af regnvand og spildevand i kloaksystemet hænger sammen med AquaDjurs' og Norddjurs Kommunes mål om sammenhæng i forsyningssikkerhed, natur- og miljøhensyn samt klimatilpasning.

Spildevandsplanen er udarbejdet sideløbende med klimatilpasningsplanen. Arbejdet med en klimatilpasningsplan for Norddjurs Kommune for at håndtere og imødegå konsekvenserne af klimaforandringer påvirker spildevandsplanen, og retter fokus mod regnvandshåndteringen. Samtidig har de statslige vandplaner indflydelse på udviklingen af spildevandsstrukturen i kommunerne med fokus på belastningen af overfladerecipienter.

Den nye spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2008-2012 og efterfølgende tillæg hertil.

Den tidligere spildevandsplan med titlen "Fra otte til ét renseanlæg" beskrev omfattende ændringer af spildevandsstrukturen i Norddjurs Kommune. En stor del af disse ændringer er gennemført, og det er derved hensigtsmæssigt at få beskrevet spildevandsstrukturen, som den er i dag.

Spildevandsplanen er således revideret, så plantiltag er gjort til status, og så den med nye plantiltag inddrager og tager hensyn til de forhold, der er beskrevet i udkast til vandplan og kommunens klimatilpasningsplan.

Planens afsnit 5 og 7 viser, hvilke områder der berøres af spildevandsplanen de kommende år. Her kan man som grundejer søge sin ejendom frem på kort, og få vist om den ligger inden for eller uden for planlagte områder. Afsnit 5.7 angiver tidsplanen for spildevandsplanens gennemførelse. De områder, der fremgår specifikt af tids- og investeringsplanen, planlægges gennemført i planperioden (2014-2022), mens øvrige plantiltag først forventes gennemført efter 2022.

Læs desuden det ikke-tekniske resumé af Spildevandsplan 2014-2022.