5.7 Tids- og investeringsplan 2014-2022

Det årlige økonomiske behov ved gennemførelse af spildevandsplanen, er beskrevet i dette afsnit.

Indsatser og aktiviteter, som sættes i gang i forbindelse med spildevandsplanen for perioden 2014-2022, ligger økonomisk ud over den almindelige drift og vedligeholdelse.

Den overordnede prioritering af aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende således, at nye relevante aktiviteter til enhver tid kan behandles. De angivne anlægsår er derfor estimerede.

Af de planlagte tiltag, beskrevet i de tidligere spildevandsplaner, gennemføres de tiltag, der nævnes i denne spildevandsplan i planperioden 2014-2022. De resterende tiltag forventes således gennemført i perspektivperioden efter 2022.

AquaDjurs as' drift og aktiviteter er brugerfinansieret gennem afgifterne på afledning af spildevand. Det betyder, at indsatser og tiltag betales via vandaflednings- og tilslutningsbidrag. Den nuværende lov for spildevandsforsyningsselskaber kræver, at selskabernes indtægter og udgifter skal balancere over en årrække. Det vil sige, at der ikke må oparbejdes gæld eller opsparing i selskabet. Se spildevandsplanens tids- og investeringsplan.