5.3 Spildevand i det åbne land, samlede bebyggelser m.v.

En række søer og vandløb i Norddjurs Kommune forurenes af spildevand, som udledes fra ejendomme i det åbne land eller fra mindre landsbyer uden fælles rensning. Forureningen kan påvirke miljøtilstanden i recipienterne, og kan give uhygiejnisk vandkvalitet.

I vandplanerne er der udpeget de specifikke vandløb og søer i hvis opland, der skal ske forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Det er anført, hvilke renseforanstaltninger der er nødvendige, for at miljømål i vandområderne kan opfyldes.

På den baggrund har Norddjurs Kommune planlagt enten kloakering eller lokal forbedring af spildevandsrensningen.

Herudover har hensyn til bl.a. grundvandsbeskyttelse betydning for, hvordan spildevand i det åbne land planlægges håndteret. Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og i nærheden af vandværkers indvindingsboringer skal der tages særlige hensyn, som sikrer, at grundvandet ikke bliver påvirket af f.eks. spildevandsnedsivning.

I spildevandsplanens kortbilag og investeringsplan er angivet de områder i det åbne land, hvor der skal ske kloakering eller forbedret spildevandsrensning.