5.3.4 spredt bebyggelse

Ved ejendomme i det åbne land eller spredt bebyggelse forstås som udgangspunkt de ejendomme, som ikke er tilsluttet forsyningens kloaksystem, og hvor spildevandsanlæggets rensekapacitet er mindre end 30 personækvivalenter (PE).

Ejendomme i det åbne land, som ligger indenfor udpegede oplande til bestemte vandløb og søer, hvor der er vedtaget et rensekrav, og som opfylder betingelserne for påbud, vil modtage et krav om forbedret spildevandsrensning.

Ejendommene i de konkrete områder vil blive påbudt at reducere stofudledningen svarende til henholdsvis renseklasse O eller SO for ejendomme der udleder spildevand til de udpegede vandløb, samt renseklasse OP for ejendomme, der udleder til søer.

Nedenfor ses en oversigt over renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen og tilhørende stofreduktionskrav.

Renseklasse

Organisk stof (BI5)

Total fosfor 

Nitrifikation
(total ammonium)  

SOP (reduktion af organisk stof, ammonium og fosfor)

95 %

90 %

90 %

SO (reduktion af organisk stof og ammonium)

95 %

 

90 %

OP (reduktion af organisk stof og fosfor)

90 %

90 %

 

O (reduktion af organisk stof)

90 %

   

Påbud om forbedret rensning for ejendomme i det åbne land kan opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg, minirenseanlæg og lignende. Eventuelle fremtidige udledninger af spildevand i de nævnte oplande kan forventes at skulle opfylde samme renseklasser, hvilket vil blive fastsat nærmere i en spildevandstilladelse.

I vandplaner for hovedvandoplandene 1.5 Randers Fjord og 1.6 Djursland er der ikke udpeget nye vandløbsoplande i Norddjurs Kommune, hvor der skal ske forbedret rensning fra spredt bebyggelse.

En del af den allerede vedtagne indsatsplan, jævnfør tidligere spildevandsplan og regionplan, skal fortsat gennemføres, hvilket er anført i vandplanerne, der er vedtaget i oktober 2014. I henhold til vandplanerne skal indsatsen i det åbne land i Norddjurs Kommune afsluttes inden udgangen af 2015.

Nedenstående kort viser oplande til de udpegede søer og vandløb, hvor der p.t. er vedtaget rensekrav for spredt bebyggelse.

Statisk kort

5.3.4.1 Tømningsordning for bundfældningstanke

Eksisterende tømningsordning for bundfældningstanke vil blive videreført, hvorved der fortsat sikres en regelmæssig tømningsfrekvens. Der vil snarest muligt blive taget initiativ til at undersøge alternativer til den nuværende bortskaffelse af septisk slam med henblik på en form for nyttiggørelse af affaldsproduktet