2. Lovgrundlag

Spildevandsplanen beskriver rammerne for bortskaffelse af spildevand og regnvand i kommunen. Planen er udarbejdet i medfør af en række love og bekendtgørelser. De væsentligste er følgende:

Miljøbeskyttelsesloven

Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010

Spildevandsafgiftsloven

Lov nr. 490 af 12. juni 1996 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013

Slambekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006

Spildevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007

Betalingsloven

Lov nr. 863 af 23. december 1987 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010

Miljømålsloven

Lov nr. 1150 af 17. december 2003 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009

Lov om vandplanlægning

Lov nr. 1606 af 26. december 2013

Planloven

Lov nr. 388 af 6. juni 1991 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013

Miljøvurderingsloven

Lov nr. 316 af 5. maj 2004 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013

Vandsektorloven

Lov nr. 469 af 12. juni 2009

Badevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 939 af 18. september 2012


Administration af kommunens spildevandsforhold sker desuden på grundlag af en række vejledninger fra Miljøstyrelsen, bl.a. følgende:

  • Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001, betalingsregler for spildevandsanlæg
  • Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999, bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
  • Vejledning fra Miljøstyrelsen 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg

Alle love og vejledninger kan findes på retsinformation.