2.4 Ekspropriation

Som følge af spildevandsplanens realisering vil det blive nødvendigt at etablere anlæg på private arealer, f.eks. ved anlæg af nye pumpestationer og transportledninger for spildevand.

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, § 58, kan kommunalbestyrelsen beslutte at ekspropriere de dertil nødvendige arealer, såfremt erhvervelsen ikke kan ske ved frivillige aftaler mellem AquaDjurs as og grundejerne.

Såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler med grundejerne, kan der træffes beslutning om at gennemføre en ekspropriation efter reglerne i vejlovens kapitel 5 og til fordel for gennemførelse af spildevandsplanen.

Nye transportledninger planlægges etableret i forbindelse med kloakeringen af en række landsbyer. Af spildevandsplanen fremgår, hvilke arealer der berøres af fremtidige pumpeledninger. Inden for de arealer, der i spildevandsplanen er angivet som kloakoplande, vil der kunne blive tale om etablering af ledninger, brønde og øvrige anlæg, som skal udføres for at områderne kan blive kloakeret.

I forbindelse med vedtagelse af nærværende spildevandsplan tilkendegiver kommunalbestyrelsen, at man er villig til at foretage de nødvendige ekspropriationer til planens gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler. Hermed kan erstatninger ved frivillige aftaler udbetales på ekspropriationslignende vilkår.