2.2 Forsyningens afløbssystem

Forsyningens afløbssystem defineres som det system, hvor spildevandsselskabet har ansvaret for bortledningen af spildevand og i nogle områder også regnvand. Ledningsanlæg vist i spildevandsplanens kortbilag tilhører som udgangspunkt spildevandsselskabet, med mindre andet er angivet i kortet eller ved tinglysninger eller lignende.

For så vidt angår stikledninger er ejerforholdet bestemt jævnfør lov om betalingsregler.

Den matrikulære grundgrænse til en ejendom udgør som udgangspunkt skellet mellem forsyningens stikledning og den private stikledning. Indenfor spildevandsplanens kloakoplande står spildevandsselskabet for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtet til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

Ud over stikledninger og andre små anlæg på egen grund, findes der enkelte større oplande, hvor ledningsanlægget er privat ejet og drevet. Det er som regel områder, hvor der findes én eller flere større matrikler, der er privat ejet, og her er spildevandsselskabets ledningsanlæg kun ført frem til skellet. I disse tilfælde er oplandet i spildevandsplanen særskilt markeret med "andet ejerskab".

For privat ejede ledningsanlæg er der mulighed for at søge Norddjurs Kommune om, at AquaDjurs as overtager ledningsanlægget. Det vil dog normalt kræve en ændring af spildevandsplanen.

Spildevandsselskabet har ansvaret for at føre stik frem til grundgrænsen i områder med tilslutningspligt. Der anvises et tilslutningspunkt til forsyningens afløbssystem.

Norddjurs Kommune meddeler tilladelse til tilslutning af spildevand til forsyningens og private afløbssystemer (renseanlæg, ledningsanlæg og pumpestationer m.v.) og tilhørende udløbsledninger. Tilladelsen regulerer mængde og kvalitet af det afledte spildevand, og kan omfatte specifikke vilkår for tilledningen til kloaksystemet.