2.3 Spildevand i det åbne land

For spildevandsforhold i det åbne land gælder, at:

  • Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om, i hvilke områder udenfor kloakoplande, der sker nedsivning eller skal udføres nedsivning eller anden rensning af spildevandet til et bestemt renseniveau.
  • Kommunalbestyrelsen har mulighed for at bestemme, om et påbud om forbedret rensning af spildevandet skal opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg.

Forudsætningen for at meddele påbud om forbedret spildevandsrensning i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30 er, at en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Ved meddelelse af påbud om forbedret rensning skal følgende forudsætninger være opfyldt:

  • Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt.
  • Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det berørte nedstrøms liggende vandområde.
  • Recipienten skal være forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning ikke er opfyldt.

I visse tilfælde kan der også meddeles påbud, hvis spildevandsudledninger medfører væsentlige uhygiejniske forhold eller sundhedsrisici.

Kommunen har i denne spildevandsplan fokus på vandløbsoplande og ejendomme, som ikke overholder gældende rensekrav. Påbud om forbedret rensning kan dog også begrundes i hensyn til kystvande. Der kan derved stilles krav om bedre rensning af hensyn til badevandskvaliteten.

Det er ikke afgørende, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang - og ifølge domstolspraksis er det forhold, at en ejendoms afløb faktisk forurener det vandområde, der modtager ejendommens spildevand, tilstrækkeligt grundlag for at kræve forbedret rensning.

Udover de specifikke vandløb og søer nævnt i regionplanen og vandplanerne er der et generelt krav om, at der skal ske forbedret spildevandsrensning på ejendomme, der udleder til visse småsøer og vandhuller med en overflade større end 100 m2. Hvorvidt disse påbudsmuligheder findes i fremtiden, afhænger af retningslinierne, som vedtages med de kommende vandplaner og vandområdeplaner. I nuværende forslag til vandplaner fremgår det, at al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder så vidt muligt skal undgås.

Udledning af urenset husspildevand til andet end vandområder kan påbydes ændret ved anvendelse af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, f.eks. i følgende situationer:

  • Ved udledning direkte på jordoverfladen, der skaber uhygiejniske forhold.
  • Ved udledning til ikke-godkendte siveanlæg med henvisning til grundvands- og miljøbeskyttelseshensyn i øvrigt.

Endelig er direkte udledning af spildevand på veje eller til disses grøfter eller ledninger ikke tilladt i henhold til vejlovens § 102 stk. 4.