3.1.2 Natur- og miljøhensyn

Norddjurs Kommune lægger stor vægt på kommunens naturværdier.

I Naturkvalitetsplan 2013 beskrives, hvordan kommunens beskyttede natur ønskes udviklet og bevaret. De grundlæggende mål, som også spildevandsplanen skal leve op til, er følgende:

  • Naturindholdet i Norddjurs Kommune skal bevares og styrkes.
  • ”Vild natur” skal udvikle sig uden menneskeligt indgreb på nogle arealer, f.eks. rørsump, krat og naturskov.
  • Naturindholdet skal beskyttes på eksisterende halvkulturer som heder, overdrev, enge, strandenge, moser og i vandhuller.

Spildevandsplanen har primært betydning i forhold til de våde naturtyper. Badevand har særligt fokus. I Norddjurs Kommune er der 114 km kystlinje. En stor del af kyststrækningen er beriget med flotte badestrande og med god vandkvalitet. Mange badestrande har tilmed "Blå Flag". Spildevandsplanen skal arbejde for, at der fortsat kan opretholdes god vandkvalitet ved kommunens badestrande.

Med forslag til vandplanerne er beskrevet målene for overfladevand:

  • Overfladevand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet.
  • Vandkvaliteten i søer, vandløb og kystvande skal være så tæt som muligt på den naturgivne, uforurenede tilstand.
  • Påvirkningerne fra udledning af spildevand til vandløb, søer og kystvand skal begrænses mest muligt.

Også her spiller spildevandsplanen en væsentlig rolle, for at miljømålene kan opfyldes.