3.2. Almene vandværker

Tekniske og øvrige data om vandværkerne er dels indsamlet ved tilsyn sommer og efterår 2010 samt ved enkelte opfølgende tilsyn, og dels hentet fra eksisterende oplysninger.

De klassificeringer, der danner grundlag for de forskellige vurderinger af vandværkerne er beskrevet under de enkelte tabeller. En mere uddybende beskrivelse af vandværkerne kan findes i de tilsynsrapporter, der er udarbejdet efter tilsynene.

Vandkvalitetens status er overvejende sket ved udtræk fra Norddjurs Kommunes fagdatabase GeoEnviron eller ved udtræk fra den statslige database Jupiter.

De almene vandværker er placeret i følgende kategorier:

Størrelse (indvundet vandmængde i m3 pr. år)

Antal

< 3.000

6

3.000 - 10.000

10

10.000 - 35.000

25

35.000 - 350.000

14

350.000 - 1.500.000

3

Tabel 3.2.1. Antallet af vandværker fordelt efter årlig indvinding.

Det største selskab er Grenaa & Anholt Vandforsyning, der består af Anholt by Vandværk samt Vejlby Vandværk, Havdal Vandværk og Dolmer Kildeplads. De tre sidstnævnte, der alle har tilladelse til at indvinde mere end 350.000 m3, har et forsyningsområde, der dækker Grenaa og omegn. De øvrige vandværker er jævnt fordelt over Norddjurs Kommune. Fordelingen kan ses på kort.