3.7. Grundvandsbeskyttelsen

Grundvandets kvalitet og egnethed til drikkevand påvirkes af de geologiske og hydrogeologiske forhold, og ikke mindst af de aktiviteter der foregår på jordoverfladen.

Aktiviteter, der truer grundvandets kvalitet, skal undgås eller begrænses i de områder, hvor grundvandet dannes.

I tidens løb er der i statsligt regi og i de daværende amter foretaget forskellige arealudpegninger med henblik på at begrænse udvaskning af forurenende stoffer eller regulere arealanvendelsen af hensyn til grundvandet.

I 2003 vedtog Folketinget Lov om Miljømål (Miljømålsloven), der er den danske udmøntning af en række EU-direktiver vedrørende beskyttelse af natur- og vandmiljøet, herunder Vandrammedirektivet. Loven indebærer, at der opstilles kvalitetsmålsætninger for overflade- og grundvandsressourcerne.

Hidtil har målsætningerne for overfladevand og grundvand været fastlagt i Regionplanen. Fremover er det Statens Vandplaner, der afløser regionplanlægningen på disse områder. Vandplanerne blev vedtaget den 22. december 2011. Planerne indeholder indsatsprogrammer med henblik på, at de fastsatte kvalitetsmålsætninger kan opfyldes senest i år 2015. Som udgangspunkt skal alle vandområder i 2015 have opfyldt kravene til mindst ”god økologisk kvalitet”, og alt grundvand skal have ”god status”.

For grundvand angiver vandplanerne i perioden frem til 2015 ingen eller en meget begrænset indsats med henblik på målopfyldelse. Årsagen angives til, at der er manglende viden om grundvandsforekomsternes kvantitet og kvalitet.

Det er hensigten, at den nedenfor beskrevne kortlægning i de særlige drikkevandsområder skal bidrage med den manglende viden, således at der i næste planperiode (2015 – 2021) kan iværksættes målrettede indsatser.

I sammenhæng med de mere generelle bestemmelser i miljølovgivningen med henblik på at forbedre miljøtilstanden, angiver Vandplanerne en række retningslinjer, som træder i stedet for de tidligere regionplaners tilsvarende retningslinjer. Disse er dermed ikke længere gældende.

Desuden er der i Kommuneplan 2009 og de tilknyttede sektorplaner, i det omfang de ikke strider mod vandplanernes retningslinjer, indføjet supplerende mål og retningslinjer i mange sammenhænge med henblik på at fremme grundvandsbeskyttelsen eller begrænse aktiviteter, der truer grundvandsressourcen.

I det følgende beskrives overordnet de udpegninger og ordninger, der har væsentlig betydning for beskyttelsen af grundvandsressourcen.