3.7.4. Øvrige forhold

Forurenede grunde

Region Midt har ansvar for at kortlægge grunde, hvor der er mistanke om forurening (V1-grunde) og grunde hvor der er konstateret forurening (V2-grunde). De forurenede grunde er primært lokaliseret til byområder, men findes også spredt i det åbne land.

På nedenstående kort er grunde, der er kortlagt af Region Midt, vist.

Grunde, der er kortlagt på V1-niveau, er vist med blå farve.

Grunde, der er kortlagt på V2-niveau, er vist med rød farve.

Øvrige grunde, vist med hvid farve, er grunde, der er udgået inden eller efter kortlægning.

 

Kortlagte grunde i Norddjurs Kommune.

Hvis en grund, der er kortlagt på V1-niveau, ligger inden for OSD eller et vandværks indvindingsopland, vil den efterfølgende blive undersøgt af Regionen. Hvis undersøgelserne viser, at grunden er forurenet, kortlægges den på V2-niveau, hvorunder der tages stilling til en eventuel oprydning eller anden fjernelse af forureningskilden.

 

Byudvikling

Den forventede udvikling af nye bolig- og erhvervsområder fremgår af Kommuneplan 2009. I kommuneplanens retningslinier om planlægning af byudvikling er der taget hensyn til beskyttelsen af grundvandet:

  • Planlægning af byudvikling skal ske under hensyntagen til det åbne lands interesser, herunder hensynet til beskyttelsen af grundvandet, og under hensyn til iøvrigt at forebygge miljøkonflikter.
  • Ved udlægning af arealer til byformål skal det sikres, at arealanvendelsen ikke fører til forurening af grundvandet i området med særlige drikkevandsinteresser.

Der tillades således som udgangspunkt ikke byudvikling i OSD og indenfor 300 meter zoner ved boringer til almene vandværker.

Nedenstående kort viser OSD og Fremtidig Byudvikling fra Kommuneplan 2009:

OSD-områder og fremtidig byudvikling.

 

Skovrejsning

Kommunen har som mål i Kommuneplan 2009, at der skal udpeges skovrejsningsområder for at fremme skovtilplantningen.

Skovrejsning har stor betydning for grundvandsbeskyttelsen, hvorfor en retningslinje i kommuneplanen angiver:

1. Skovrejsningsområder skal normalt udpeges, hvor grundvandsressourcen skal beskyttes, hvor bynære friluftsinteresser kan styrkes, eller hvor skov kan fremme den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Det forventes, at Norddjurs Kommune i 2013 vil udpege yderligere arealer til mulig skovrejsning indenfor OSD, i form af et tillæg til Kommuneplan 2009.

Nuværende udpegninger af skovrejsningsområder er angivet på nedenstående kort:

Skovrejsningsområder i Norddjurs Kommune (grøn skravering).

Ved udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse forventes det, at udlæg af nye arealer til skovrejsning indenfor de udpegede arealer, kan blive et betydeligt element og virkemiddel.

En ordning om skovrejsningsstøtte medfører, at der kan ydes tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord, som er beliggende i et skovrejsningsområde.

 

Råstofgravning

I Region Midt er Råstofplan 2012 i høring og forventes vedtaget medio 2012. Planen tager udgangspunkt i den gældende Råstofplan 2008 med justeringer og ændringer.

 

Graveområde 

 

Råstof

 

Ændring i 2012

Grundvandsbeskyttelse

 

Risiko for grundvandsinteresser

Fuglsø Mose

Sphagnum

Ingen ændring

OSD

Mindre risiko

Glatved

Sten, sand, grus

Mindre ændring

Ingen udpegning

Ingen interesser

Glesborg

Sten, sand, grus

Mindre udvidelse

OSD

Stor risiko

Holbæk

Rødbrændende ler

Udvidelse

OD

Ingen risiko

Kirial

Sten, sand, grus

Mindre udvidelse

OD

Mindre risiko

Skiffard

Sten, sand, grus

Ingen ændring

OD

Mindre risiko

Råstofplanens graveområder 2012.

Der er ikke udlagt interesseområder i Råstofplan 2012 indenfor Norddjurs Kommunes område.

Norddjurs Kommune, Råstofgraveområder (Region Midt).

Råstofindvinding kan i forskellige sammenhænge true grundvandsinteresser. Dels i forbindelse med indvindingen, og dels i forbindelse med efterbehandlingen.

I Norddjurs Kommune graves der ikke under grundvandsspejlet eller tilføres fyldjord i grave indenfor OSD.

I regionens Råstofplan 2012 er der givet en række retningslinjer for råstofgravning i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.

   

Spildevandsforhold

Norddjurs Kommune vedtog i 2008 Spildevandsplan 2008-2012. Blandt planens overordnede mål er:

  • At skabe grundlag for at kommunens spildevandsbehandling medvirker til at skabe en god miljøtilstand for grundvand og overfladevand i overensstemmelse med bl.a. EU's vandrammedirektiv.
  • At sikre grundvandet og dermed drikkevandet mod forurening med spildevand.

Ligeledes er det, i det omfang det ikke strider mod de statslige vandplaner, en hensigt i Kommuneplan 2009, at det i de kommunale spildevandsplaner, samt ved behandling af sager efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 skal sikres, at der sker den nødvendige beskyttelse af grundvandet. Koncentreret nedsivning af større mængder spildevand (typisk mere end 30 PE (personækvivalenter) svarende til ca. 10 husstande) kan normalt ikke tillades i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

De særlige drikkevandsområder (OSD), som er reserveret til fremtidig indvinding af drikkevand, er overvejende beliggende i det åbne land uden større bysamfund. Af nedenstående figur fremgår de planlagte tiltag for ikke kloakerede bysamfund i planperioden. OSD Djurs Syd er ikke vist på kortet, idet der ikke findes ukloakerede bysamfund her.

Planlagte tiltag for kloakering af mindre bysamfund i det åbne land.

For enkeltejendomme i det åbne land, der udleder eller nedsiver spildevand, er der med baggrund i miljøbeskyttelsesloven mulighed for at inddrage tilladelser eller meddele påbud om ændringer med henvisning til grundvands- og miljøbeskyttelse iøvrigt.

 

Øvrige udpegninger i relation til grundvandsbeskyttelse

Der har historisk set været flere arealudpegninger, hvorunder forskellige støtteordninger har haft til sigte at fremme miljøvenlig landbrugsdrift og begrænse udvaskningen af nitrat fra landbrugsarealer. Visse støtteordninger er ikke længere aktuelle, f.eks. MVJ- og SFL-ordninger.

De eksisterende ordninger, f.eks. plejegræsordninger eller ekstensiv landbrugsdrift m.m. ændres og tilpasses løbende, hvorfor der ikke redegøres yderligere for disse.