3.7.1. Drikkevandsområder

I de statslige vandplaner er derudpeget Områder med Særlige Drikkevandsinteresser, kaldet OSD.

I Norddjurs Kommune er der udpeget følgende OSD:

OSD

 

Areal

 

Status for den statslige

kortlægning

Opdeling i

indsatsområder

Djurs Syd

77,5 km2

Afsluttes 2014

Trustrup, Balle

Djurs Nord

70,4 km2

Afsluttet 2006

Kastbjerg, Bønnerup

Djurs Vest

 

 

146,8 km2

 

  

Afsluttes 2015

 

 

Fjellerup, Nørager,

Nimtofte, Ramten,

Ørsted

Tabel 3.7.1.1 Særlige drikkevandsområder og indsatsområder.

Områderne fremgår af nedenstående kort:

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) i Norddjurs Kommune.

Kommunens øvrige areal er udpeget til Områder med Drikkevandsinteresser, kaldet OD.

I 2 mindre områder er der ikke foretaget udpegning. Det drejer sig om et område nord for Grenaa, som er udlagt til industri med særlige beliggenhedskrav, samt et område ved Glatved, som er udlagt til omfattende råstofgravning samt affaldsbehandlingsanlæg og kontrolleret deponering af affald. Planlægningen for de ikke-udpegede områder indebærer, at det ikke er hensigten, at en eventuel grundvandsforekomst skal udnyttes til drikkevandsformål.

Udpegningen af OSD i vandplanerne er sket med baggrund i de tidligere amters udpegning i Regionplan 2005.

Det grundvand, der dannes indenfor OSD, skal være grundlaget for en sikker drikkevandsforsyning i fremtiden. Der skal derfor gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet i disse områder.

Derfor bliver områderne kortlagt i detaljer af Naturstyrelsen med hensyn til geologi, sårbarhed, arealanvendelse og indvindingsforhold med mere.

Hvor der allerede er gennemført grundvandskortlægning, er der foretaget en revision af OSD's udstrækning og beliggenhed. Øvrige OSD revideres i takt med, at der opnås ny viden i forbindelse med den igangværende kortlægning.

Kortlægningen forventes afsluttet for alle områder i kommunen med udgangen af 2015, hvorefter kommunen har en frist på 1 år til at færdiggøre indsatsplanerne. Kortlægningens nuværende status fremgår af ovenstående tabel.