3.6.1. Geologiske forhold

Prækvartæret

Ved prækvartæret forstås den geologiske undergrund, som træffes under istidernes aflejringer.

Hele den prækvartære undergrund, som har relevans for vandindvinding i Norddjurs Kommune, udgøres af kalklag.

Kalken er generelt meget højtliggende i den østlige del af kommunen, op til kote 10-20 m. Kalkoverfladen falder generelt mod vest. En lokal sænkning i kalkens overflade ved Bønnerup til kote -60 til -70 m fortsætter i en sydgående lavning mod Ebeltoft halvø. Ligeledes ligger kalken dybt kote -80 til -90 m lokalt ved Randers Fjords munding. Herfra fortsætter en knap så dyb lavning med et bredere forløb sydpå mod Kaløvig.

Kort over prækvartærets højdeforhold. Udsnit fra J. Sørensen (pers. medd.).

 

Kvartæret

Den kvartære lagserie (istidsaflejringerne) er meget tynd eller helt fraværende omkring Grenaa, mens de ovenfor nævnte lavninger i kalkoverfladen er udfyldt med tykkere aflejringer af smeltevandssand og smeltevandsgrus.

I kommunens østlige del træffes ofte et terrænnært lag af udvasket moræneler af begrænset mægtighed.

Længere mod vest er den kvartære lagserie noget tykkere. De kvartære jordlag består her overvejende af smeltevandssand og smeltevandsler, samt ofte af et dække bestående af moræneler og -sand.

Kort over tykkelsen af istidsaflejringerne. Udsnit fra J. Sørensen (pers. medd.).

 

Området gennemskæres fra Grenaa i øst til Grund Fjord i vest af en bred lavning i de kvartære aflejringer, som derved deler Djursland i en nordlig og sydlig region. Under Kolindsund ligger kalken dybere, og denne øst-vestgående prækvartære dal er udfyldt med marint sand og - dynd samt ferskvandsdynd.

De vigtigste elementer, der indgår i landskabet, fremgår af nedenstående jordartskort samt landskabskort.

Jordartskort

Landskabskort (Per Smed 1978).