4.5 Recipienter (vandløb, søer og hav)

Det er kommunens mål, at overfladevand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt.

Når der gøres status for spildevandssystemet, er det derfor nødvendigt også at se på tilstanden i de vandløb, søer og kystområder som påvirkes af regn– og spildevand. I Danmark er der opstillet krav til miljøtilstanden i landets vandløb, søer og kystområder i form af miljømål. Disse mål vil fremover blive fastsat i de statslige vandplaner og vandområdeplaner.

Norddjurs Kommune er omfattet af Vandplan 1.5 Randers Fjord og Vandplan 1.6 Djursland.