4.3 Spildevand i det åbne land, samlede bebyggelser m.v.

Uden for de kloakerede områder bliver spildevandet fra helårsboliger, sommerhuse, kolonihaver m.v. ikke ledt hen til et centralt renseanlæg. Spildevandspåvirkningen fra den enkelte ejendom afhænger derfor af den renseløsning, der er på ejendommen, det vil sige, om spildevandet nedsives, gennemgår mekanisk rensning, ledes gennem hustanke eller udledes direkte til overfladevand uden rensning.

Med lov nr. 325 af 14. maj 1997 om spildevandsrensning i det åbne land blev det vedtaget, at spildevandsrensningen for ejendomme skulle forbedres i de tilfælde, hvor udledningerne fra ejendomme var medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i vandløb og søer.

På baggrund af loven udpegede de tidligere amter oplande, hvor der skulle ske en indsats overfor ejendomme i det åbne land. Til hver af disse oplande blev der i regionplanen tilknyttet en renseklasse, som var et udtryk for den type rensning, der var nødvendig for, at vandløb eller søer kunne opfylde målsætningen (mål for miljøtilstanden).

Krav til rensning af spildevand fra spredt bebyggelse er nu videreført i de statslige vandplaner, som blev vedtaget i oktober 2014. Vandplanerne udpeger tilsvarende de forureningsfølsomme vandløb og søer i hvis opland, der skal ske forbedret spildevandsrensning. Det er anført, hvilke renseforanstaltninger der er nødvendige, for at miljømål i vandområderne kan opfyldes. Rensekravene i regionplanen var gældende, indtil vandplanerne blev endeligt vedtaget.

Som konsekvens af en politisk beslutning om basisanalyse for vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 er der foretaget en justering af de vandløb, der indgår i vandplanlægningen. Nogle af de konkrete spildevandsindsatser er derfor taget ud af vandplanerne. Dette indebærer, at nogle vandløbsoplande, hvor der tidligere var et rensekrav ifølge regionplanerne, ikke længere har fastlagt noget rensekrav for spredt bebyggelse.

Det følger af vandplanerne, at de oplande, der var udlagt/kortlagt i regionplanerne, men som nu er udtaget af vandplanerne, her vil spildevandsindsatserne bortfalde. Der vil herefter ikke længere være hjemmel til at meddele nye påbud over for de ukloakerede spredte bebyggelser, der er udlagt i regionplanerne, men som er udtaget af vandplanerne, uanset at kommunen iøvrigt måtte være gået i gang med at gennemføre indsatser over for nogle af ejendommene. Kommunerne vil imidlertid stadig kunne håndhæve allerede meddelte påbud om forbedret spildevandsrensning.

På den baggrund har Norddjurs Kommune indarbejdet de pågældende rensekrav for spredt bebyggelse i den nye spildevandsplan. Den forbedrede rensning gennemføres ved enten kloakering eller lokale renseløsninger.

Med baggrund i Spildevandsplan 2008-2012 har Norddjurs Kommune gennemført en række tiltag, der generelt forbedrer spildevandsrensningen i det åbne land. Frem til og med 2014 har 85 ejendomme etableret lokal forbedret spildevandsrensning som følge af rensekravene for spredt bebyggelse. Dette er gennemført ved etablering af nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg og lignende. 37 ejendomme i det åbne land er blevet kloakeret, det vil sige tilsluttet forsyningens kloaksystem.