4.3.4 Spredt bebyggelse

Ved ejendomme i det åbne land eller spredt bebyggelse forstås som udgangspunkt de ejendomme, som ikke er tilsluttet spildevandsselskabets kloaksystem, og hvor spildevandsanlæggets rensekapacitet er mindre end 30 personækvivalenter (PE).

4.3.4.1 Status for forbedret rensning

I flere områder i Norddjurs Kommune er forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land allerede gennemført, mens der i andre områder mangler at blive meddelt påbud. Oversigten herunder angiver status ultimo 2014.

Oplande

Område (tidligere kommune)

Ca. antal ejen-domme i opland

Krævet renseklasse (indsatskrav)

Status for forbedret spildevandsrensning (ultimo 2014)

Hammelevgård Sø

Grenaa

10

OP

vAfsluttet

Mosegaard Sø

Grenaa

1

OP

Afsluttet

Kejserbæk

Grenaa

25

O

Afsluttet

Lillemølle Å fra udspring til Homå Bæk

Grenaa

15

O

Afsluttet

Katholm Mølleå

Grenaa

15

O

Afsluttet

Brøndstrup Mølleå

Nørre Djurs

39

O

Registreringer er foretaget / påbud skal meddeles

Dystrup og Ramten Sø Møgelmose

Nørre Djurs

90

OP

Afsluttet

Elkærgrøften

Nørre Djurs

8

O

Udgået af vandplanen - ingen påbud

Hjembæk

Nørre Djurs

40

O

Udgået af vandplanen - ingen påbud

Ræbæk

Nørre Djurs

22

O

Udgået af vandplanen - ingen påbud

Treå, øvre del

Nørre Djurs

81

O

Registreringer er foretaget / påbud skal meddeles

Voldby-Karlby Bæk

Nørre Djurs

65

O

Registreringer er foretaget / påbud skal meddeles

Ørum Å, øvre del

Nørre Djurs

109

O

Påbud er meddelt

Gadekær i Hedegård

Nørre Djurs

10

OP

Afsluttet

Syvveje Bæk

Sønderhald

20

O

Afsluttet

Tøjstrup Bæk (v/Julianelyst)

Sønderhald

15

O

Afsluttet

Vandløb i Drammelstrup

Sønderhald

20

O

Afsluttet

Fuglsø

Rougsø

1

OP

Afsluttet

Gravmose

Rougsø

15

OP

Afsluttet

Hevringholm Kanal

Rougsø

25

O

Påbud er meddelt

Nørager Bæk

Rougsø

28

O

Afsluttet

Rygårde Bæk

Rougsø

15

O

Afsluttet

Tøjstrup Bæk (Julianelyst)

Rougsø

13

O

Afsluttet

Hedekanalen, Munkhuse Bæk, Troldbæk

Rougsø

53

O

Afsluttet

Ingerslev Å, Langvad Bæk, VI. fra Holbæk Mark

Rougsø

90

O

Afsluttet

VI. fra Udby Bjerge

Rougsø

6

O

Afsluttet (et enkelt påbud mangler dog at blive opfyldt)

Smørmosen

Sønderhald

0

OP

Afsluttet

Der har været udpeget 26 områder med rensekrav for spredt bebyggelse i kommunen. Norddjurs Kommune mangler pr. 2014 at meddele påbud om forbedret rensning i 3 mindre vandløbsoplande.

Det fremgår af vandplanerne, at der mangler at blive meddelt omkring 28 påbud om forbedret rensning i Norddjurs Kommune inden udgangen af 2015, men det reelle antal, vurderer kommunen, dog er lavere, bl.a. fordi en række ejendomme i det åbne land i forvejen afleder spildevandet til nedsivningsanlæg, og derfor berøres disse ikke af rensekravene.

Der mangler at blive foretaget en afsluttende gennemgang af de registrerede afløbsforhold, før de sidste ejendomme med rensekrav kan identificeres.

4.3.4.2 Tømningsordning for bundfældningstanke

Norddjurs Kommune har en fungerende tømningsordning for bundfældningstanke. Ifølge Regulativ for Tømningsordning er alle ejendomme med bundfældningstanke forpligtet til at deltage i ordningen. Tankene skal tømmes én gang om året ved helårsbeboelser og hvert andet år i sommerhuse. Ved tømningen kontrolleres tankanlægget for fejl og mangler.

Formålet med tømningsordningen er, at kontrol og tømning af bundfældningstanke foregår med jævne mellemrum, så unødig forurening undgås.

Norddjurs Kommune har besluttet p.t. at lade tømningsordningen administrere via det kommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S, idet ordningen er videreført i uændret form, efter den i 2005 blev startet op i et samarbejde mellem de tidligere kommuner på Djursland.