5.6.1 Risikoområder

Norddjurs Kommune har i samarbejde med AquaDjurs as udarbejdet en overordnet kortlægning af risikoen for oversvømmelser, der dækker hele kommunen. Risikokortlægningen beskriver sandsynligheden for oversvømmelse i dag og om 100 år.

Det har generelt vist sig, at hvor der vil være oversvømmelsesproblemer om 100 år, er der også risiko for begyndende problemer i dag. Med andre ord er udfordringerne ikke blot nogle, som vi måske vil få om mange år. Det er oversvømmelser, der allerede kan ske i dag.

Den overordnede risikokortlægning er ikke altid tilstrækkelig til at få et tydeligt billede af problemer med skybrudslignende regn. Norddjurs Kommune og AquaDjurs as har derfor besluttet, at for udvalgte fælles- og separatkloakerede områder bør der foretages nærmere undersøgelser af, hvor der kan ske oversvømmelser som følge af overbelastning af kloaksystemet, og hvor der kan ske oversvømmelse, fordi vandet ikke kan komme hurtigt nok væk. Denne indsats fastsættes nærmere i klimatilpasningsplanen.

Der er i forbindelse med klimatilpasningsplanen gennemført en dynamisk hydraulisk beregning for Grenaa by for at belyse oversvømmelsesrisiko ved skybrud. Beregningerne viser områder, hvor der er risiko for opstuvning af vand på terræn.

På baggrund af kortlægningerne i klimatilpasningsplanen er der udpeget 7 afgrænsede risikoområder i Norddjurs Kommune, hvor indsatsen vil blive lagt i første omgang. For hvert risikoområde er der foreslået indsatser eller handlinger for at forebygge og/eller foretage nærmere undersøgelser af oversvømmelsesproblemer.

En række af de separeringsprojekter, der er planlagt udført i plan- og perspektivperioden for denne spildevandsplan, er netop udpeget for at imødegå og løse en del af de lokaliserede problemer i oversvømmelsestruede områder.

Det er med klimatilpasningsplanen besluttet at gennemføre en række generelle/tværgående indsatser, der kan iværksættes for at understøtte klimatilpasningen i øvrige områder, f.eks. igennem beredskab, administrative procedurer m.v.