2.6.1 Befolkning og sundhed

Generelt er det vurderet, at inddragelse af flere oplande i spildevandsplanen, kloakering af disse og omlægning fra fælleskloak til separatkloak samt forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land, har en positiv effekt på sundhedstilstanden.

Tiltagene vil bidrage til forbedret badevandskvalitet på strandene og de vil reducere risikoen for overløb og for udløb af urenset spildevand. Spildevandsplanens realisering er dog også forbundet med gener i form af de udgifter, private grundejere pålægges i forbindelse med separering, nykloakering eller tiltag til forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

I forhold til at sikre fremtidig miljø, sundhed og bæredygtighed i kommunen, og under hensyntagen til borgernes medansvar, er det samlet vurderet, at de økonomiske gener for borgerne opvejes af de fordele, der opnås med realisering af spildevandsplanen.