2.6.5 Miljøvurdering af Spildevandsplan 2008-2012

Spildevandsplan 2008-2012 for Norddjurs Kommune miljøvurderes efter vedtagelsen af planen. Der henvises til miljørapporten. Miljøvurderingen har fokus på

  • Befolkning og sundhed
  • Internationale naturbeskyttelsesområder
  • Vand og klima

De miljømæssige påvirkninger ved planens realisering vurderes til samlet set at være positive. Vigtige punkter til grund for vurderingen er:

  • Udvidelse af kloakerede områder har positiv effekt på sundhedstilstand.
  • Forbedring af badevandskvalitet reducerer risikoen for smitte.
  • Forøgede udgifter til grundejere.
  • Positiv effekt på Natura 2000-områder.
  • Den hydrauliske belastning af vandløb og søer begrænses.
  • Miljøtilstanden i recipienter forbedres.
  • Fokus på, at regnvand håndteres miljømæssigt forsvarligt og afledes hensigtsmæssigt.

Baggrunden for miljøvurdering af Spildevandsplan 2008-2012 var en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet dateret den 10. september 2012, hvori Norddjurs Kommunes afgørelse om ikke at miljøvurdere planen blev hjemvist til fornyet behandling. Det var således klagenævnets opfattelse, at planen skulle have været miljøvurderet.

 

På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foretages der en miljøvurdering af Spildevandsplan 2008-2012 – Fra otte til ét renseanlæg, og resultaterne heraf er fremført i ovennævnte miljørapport.