2.5.3 Lokalplaner

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som har direkte retsvirkning overfor ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter, og som kan indeholde bestemmelser om fremtidig anvendelse, udformning af bebyggelse, veje og stier, friarealer samt en lang række andre forhold.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning fastlægger anvendelsen til f.eks. boliger, erhverv, offentlige formål m.v. for alle kommunens områder.

Eksempler på bestemmelser som kan medtages ved udarbejdelse af en lokalplan:

  • Områdets anvendelse, størrelse og afgrænsning.
  • Omfang og placering af ny bebyggelse og anlæg.
  • Udformning og bevaring af bebyggelse og anlæg.
  • Bebyggelsesprocent og højder.
  • Anvendelsen og indretningen af ubebyggede arealer, f.eks. indretning der muliggør rekreativ anvendelse af regnvandet.
  • Terrænregulering, befæstelse, beplantning og belysning.
  • Beliggenheden af kloak- og andre ledningsanlæg.
  • Placering og udformning af regnvandsbassiner.
  • Bestemmelser om håndtering og opbevaring af regnvand (f.eks. anvendelse af LAR-løsninger).
  • Genanvendelse af regnvand i husholdningen.

Vedtagelse af nye lokalplaner kan medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen. I forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner sikres der overensstemmelse med spildevandsplanen, herunder tages der stilling til udlægning af arealer til eventuelle regnvandsbassiner og øvrige tekniske anlæg.

Der vil løbende blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, hvis det er nødvendigt for at sikre overensstemmelse mellem f.eks. kloakoplandsområde og byggemodningsområde, og for at sikre at der planlægges den rette form for kloakering i områderne.