Generelle Rammer

Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger, hvad de enkelte delområder i kommunen må anvendes til. Rammerne regulerer, hvad der må bygges, hvor og i hvilket omfang. Endelig kan der være tale om bestemmelser for friarealer, forsyningsforhold, adgangsforhold og mere specielle forhold.

Rammebestemmelser er et nødvendigt bindeled fra kommuneplanen til lokalplanlægningen og udgør således grundlaget for kommunens udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner.

Lokalplaners indhold skal følge kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, skal kommuneplanen ændres, evt. ved et tillæg til kommuneplanen.

Zoneforhold

Hele landet er inddelt i enten byzone, sommerhusområde eller landzone.

Kun en lokalplan kan overføre et landzoneområde til byzone eller sommerhusområde.

Miljø

Arealer, der ligger i byzone, eller hvor der er mistanke om eller er registreret jordforurening, må ikke tages i brug til boligformål, rekreative formål, eller andre forureningsfølsomme formål, før der foreligger tilladelse fra Region Midtjylland.

Miljøklasser

Formålet med miljøklasser er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af fritidsanlæg, institutioner, og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med blandt andet støj, røg, lugt, rystelser eller trafik. Miljøklasserne bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer virksomheder der kan være plads til i et område forud for en nærmere miljøvurdering af den enkelte virksomhed, og hver type virksomhed har en miljøklasse ud fra, hvor meget den vurderes til at påvirke omgivelserne.

Støj

Støjfølsomme arealanvendelser som boliger, institutioner og lignende må som hovedregel ikke påføres et støjniveau der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Fælles friarealer

Lokalplaner skal sikre, at der i nye boligområder reserveres mindst 10% af arealet til fælles opholdsarealer.

Parkering

Der skal udlægges parkeringsarealer på den enkelte ejendom, således at beboere, beskæftigede, besøgende, kunder og leverandører kan parkere ved/på ejendommen.

Vejledende parkeringskrav:

2 parkeringspladser pr. bolig ved enfamiliehuse
1½ parkeringsplads pr. bolig ved tæt-lav boligbebyggelse
1 parkeringsplads pr. 25 m² butiks- og restaurationsareal
1 parkeringsplads pr. 50 m² kontor- og værkstedsareal
1 parkeringsplads pr. 100 m² lagerareal

Henvisninger