Søer, vandløb og kystvande

Målene for miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande er fastlagt i de statslige vandområdeplaner.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Overfladevand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt.

Redegørelse

Vandområdeplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark. De beskriver bl.a., hvilken indsats der skal gøres for at få renere vand i vores søer, fjorde og åer.

De overordnede mål for vandområderne – at vandkvalitet og fysiske forhold i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på de naturgivne og uforurenede forhold som muligt – skal ses på baggrund af de ønsker om samfundsmæssige aktiviteter, der i øvrigt skal foregå.

Påvirkninger fra menneskelige aktiviteter som fx landbrugsdrift, vandindvinding og spildevandsudledning kan ikke helt undgås.

Henvisninger