Særligt beskyttede arter (bilag IV)

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Forbedre vilkårene for særligt beskyttede og fredede arter.

Retningslinjer

  1. Ved sagsbehandling af planer og projekter skal der foretages en screening for projektets indvirkning på eventuelt forekommende og muligt forekommende bilag IV-arter. Herved skal det undgås at beskadige bilag IV-arternes yngle- og rasteområder.
  2. Bilag IV-arterne sikres mod alle former for forsætlig indfangning, indsamling, drab eller forstyrrelse og beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder/voksesteder.

Redegørelse

Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af dyrearter og plantearter nævnt i direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter (udtales bilag 4). Disse arter kan forekomme overalt, altså både i og uden for naturbeskyttelsesområderne. Artsbeskyttelsen indebærer, at der er forbud mod at beskadige eller ødelægge arternes yngle- eller rasteområder og mod alle former for forsætlig indfangning, indsamling, drab eller forstyrrelse. Det betyder, at myndighederne har en særlig forpligtelse til at beskytte netop disse dyrearter, der er nævnt i direktivets bilag IV.

I Norddjurs Kommune er der kendskab til 11 bilag IV-arter, nemlig spidssnudet frø, løgfrø, springfrø, strandtudse, stor vandsalamander, markfirben, odder og planten enkelt månerude. Alle flagermus er opført i bilag IV, og flere arter af flagermus er registreret i Norddjurs Kommune. Langs kysten er den lille hval, marsvinet, observeret.

Norddjurs Kommune indsamler og registrerer løbende informationer om truede (rødlistede) arter og skaber derigennem grundlag for en god administration og naturforvaltning.